Geoturystyka w natarciu w Parku Krajobrazowym „Chełmy”

   Wychodząc naprzeciw potrzebom świadomych turystów Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica - Myślibórz, w ramach uzupełnienia infrastruktury  geoturystycznej, przygotował informację o wybranych obiektach geoturystycznych o znaczeniu regionalnym i krajowym w postaci zainstalowanych w terenie tablic informacyjnych. Są to:

  •     „Małe Organy Myśliborskie”,
  •     „Wąwóz Siedmicki”,
  •     „Wąwóz Lipa”,
  •     „Czartowska Skała”.


Dodatkowo by turysta mógł mieć przy sobie zamieszczone tam informacje, na tablicach umieszczono QR Cody, z których przy pomocy telefonu lub tabletu mającego dostęp do Internetu można pobrać plik z obrazem.


   Na obszarze Parku Krajobrazowego „Chełmy” występuje wiele stanowisk dziedzictwa geologicznego, archeologicznego, historycznego i kulturowego. Na szczególną uwagę zasługują obiekty związane z przeszłością geologiczną tzw. obiekty geoturystyczne. Są to różnej wielkości formy i zjawiska niosące czytelną informację na temat rozwoju skorupy ziemskiej lub życia na Ziemi, stanowiące produkty procesów geologicznych i morfogenetycznych zachodzących w dalszej lub niedalekiej przeszłości, które ze względu na swą atrakcyjność, wyjątkowość, bądź inne cechy stanowią przedmiot zainteresowania turystycznego np. stożki wulkaniczne, jaskinie, formy skałkowe, minerały, skamieniałości, intruzje magmowe, odsłonięcia skalne, fałdy, itp. Do obiektów geoturystycznych zalicza się też przejawy działalności człowieka powiązane z geologią np. kopalnie: podziemne, odkrywkowe, kamieniołomy, sztolnie, szyby oraz architekturę kamienną.   Informacja zamieszczona na tablicach ma również służyć geoedukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, poszerzając ich wiedzę z dziedziny nauk o ziemi na temat procesów, zjawisk i form ochrony przyrody w ramach zwiedzania danego obszaru. Ma również rozbudzać głębsze zainteresowanie geografią fizyczną i geologią, skłaniać do zadawania pytań oraz zapewniać aktywność fizyczną związaną z wędrówkami podczas odkrywania terenu.
Obszar Parku Krajobrazowego „Chełmy” wyróżnia się w regionie pod względem zróżnicowania, dostępności oraz ilości występowania geostanowisk m.in. neków bazaltowych, pokryw lawowych i struktur law poduszkowych. Zawiera pojedyncze lub mozaikowo rozłożone obiekty o wybitnych walorach geologicznych, wartościowe dla geoturystyki i edukacji, które zostały udokumentowane w drodze przeprowadzonej inwentaryzacji i oceny,wykonanej przez służbę geologiczną. Wyróżnione na terenie Parku obiekty geoturystyczne spełniają wielorakie funkcje m.in. dydaktyczne, naukowe, krajoznawcze, turystyczne, rekreacyjne czy ochronne.
Większe skupiska geostanowisk i ciekawych obszarów geologicznych grupuje się w parki geologiczne, popularnie zwane geoparkami. Za utworzeniem na danym obszarze geoparku mogą przemawiać również dodatkowe jego atuty, takie jak: występowanie stanowisk archeologicznych, skupisk obiektów i obszarów o dużym znaczeniu dla ochrony przyrody, wybitne wartości historyczne i kulturowe regionu.   Idea tworzenia geoparków wspierana jest w ramach „Programu Geoparki UNESCO” zapoczątkowanego przez Oddział Nauk o Ziemi UNESCO w 1997 r., jako wsparcie krajowych i międzynarodowych starań w zakresie ochrony dziedzictwa Ziemi.
Geopark nie stanowi odrębnej nowej formy prawnej ochrony przyrody nieożywionej, a z organizacyjnego punktu widzenia, zazwyczaj jest zinstytucjonalizowanym porozumieniem podmiotów lokalnych wokół idei promocji dziedzictwa geologicznego, realizowanym według zasad zrównoważonego rozwoju. Najczęściej porozumienie to zawierane jest pomiędzy jednostkami administracji lokalnej, organami ochrony przyrody, jednostkami gospodarczymi oraz przedstawicielami świata nauki.
Utworzenie geoparków nie tylko podkreśla rangę takich miejsc, ale również sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy, np. w geoturystyce i może być bodźcem dla regionalnego zrównoważonego rozwoju gospodarczego, co jest spójne z ideą ekoturystyki.
Na świecie notuje się stale rosnące masowe zainteresowanie różnymi dziedzinami turystyki. Właśnie dlatego obok typowej turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej pojawiają się potrzeby bardziej wyrafinowane jak turystyka geologiczna, czyli geoturystyka. Stanowi ona jedną z form turystyki poznawczej, nastawionej na przeżycia, zorientowana jest na zwiedzanie, obcowanie i poznawanie obiektów oraz procesów geologicznych.
Dziedzictwo geologiczne jest dobrem wspólnym i wszyscy powinni mieć możliwość podziwiania tych unikalnych miejsc. Odnowienie raz utraconych zasobów geologicznych trwa miliony lat.