Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu zdobył prestiżową nagrodę w ogólnopolskim konkursie Polskiej Izby Ekologii - EKOLAUR 2017

   Polska Izba Ekologii, już od 2002 r. promuje efektywne i innowacyjne prace na rzecz ochrony środowiska w Polsce i w tym roku (październik 2017 r.) w kategorii edukacja ekologiczna, zdobyliśmy główną nagrodę, tytułem nowatorskiej realizacji całorocznej edukacji ekologicznej włączanej w czynną ochronę przyrody.
Projekt/program pt: „Całoroczna edukacja ekologiczna prowadzona przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych wpisująca się w czynną ochronę przyrody” w kategorii: Edukacja Ekologiczna - Ochrona Przyrody - zgłoszony przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, jest przedsięwzięciem nowatorskim i być może niespotykanym rozwiązaniem w skali Polski.


Dzięki dysponowaniu DZPK Wrocław trwałymi użytkami zielonymi w formie trwałego zarządu, możliwe jest prowadzenie ochrony czynnej, m.in. w obszarze ESE (OSO) Natura 2000 „Stawy Przemkowskie” i innych formach ochrony przyrody.
Zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne stanowią „stały poligon edukacyjny”; są elementem czynnej ochrony, a społeczeństwo regionu ma możliwość obserwacji sukcesywnej odbudowy bioróżnorodności wodnej, w tym ichtiofauny oraz fauny i flory wodno-błotnej na odtworzonych starorzeczach o dł. 2 tyś mb i pow. 2,5 ha; obserwacji ptaków wodno-błotnych z wybudowanej wieży widokowej (wys. 16m); obserwacji korzystnych zmian zachodzących na obszarze trwałych użytków zielonych w wyniku wprowadzonego sposobu użytkowania, tj: kośno-pastwiskowego przy wypasie bydła objętego programem zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie; korzystania z bezpłatnej edukacji przyrodniczej, która realizowana jest dzięki stałemu pozyskiwaniu środków finansowych w ramach programów rolnośrodowiskowych; aktywizacji zawodowej mniejszości etnicznej, poprzez kilkumiesięczne zatrudnienie zawodowe, jako element przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu Romów w Polsce.
W 2016 r., z edukacji przyrodniczej na terenie parków krajobrazowych zarządzanych i administrowanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych - skorzystało 34 247 osób.
Każdy uczestnik ma możliwość skorzystania przynajmniej z dwóch lub trzech, różnych form zajęć stacjonarnych i terenowych, w których wykorzystywanych jest kilkadziesiąt zajęć tematycznych, powiązanych z warsztatami, plenerami, zabawami dydaktycznymi, przy możliwości skorzystania z baz noclegowych (ogółem 62 miejsca noclegowe). Zajęcia przyrodnicze prowadzone są na 39 ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych Parków o łącznej długości 231 km, które wyznaczono w obrębie różnych form ochrony przyrody m.in. ESE (OSO) i (SOO) Natura 2000, rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych.
Zrealizowano wiele inwestycji proekologicznych, m. in. zmieniono system ogrzewania z tradycyjnego na proekologiczny w miejscowości Piotrowice i Myślibórz (k. Jawora); zakupiono sprzęt rolniczy celem prowadzenia nowatorskich zajęć edukacyjnych z zakresu promowania odnawialnych źródeł energii oraz czynnej ochrony przyrody.
DZPK Wrocław sukcesywnie zmniejsza emisję CO2 do powietrza, poprzez wykorzystywanie do ogrzewania obiektów edukacyjnych, biomasę z siana i trzciny, tym samym wpisując się na trwałe w Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych, który jest realizacją zobowiązania dyrektywy PE i Rady 2009/28/WE z 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu pan Piotr Śnigucki składa serdeczne podziękowanie wszystkim pracownikom oraz współpracującym z nami wolontariuszom z organizacji pozarządowych, za włączenie się w tak ważny proces edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży Dolnego Śląska, dzięki którym otrzymaliśmy tak prestiżową nagrodę.
Dyrektor DZPK Wrocław
Piotr Śnigucki