Sprawozdanie z konferencji pt. Aktywizacja przestrzenno-gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczo-kulturowego na przykładzie Parku Krajobrazowego „CHEŁMY”

   W piątek, 27.04.2018 r. o godz. 10:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu odbyła się XX-ta Jubileuszowa Regionalna Konferencja wyróżniona patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego pt. „Aktywizacja przestrzenno-gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczo-kulturowego na przykładzie Parku Krajobrazowego „CHEŁMY”.
Organizatorem  spotkania, był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Przybyłych gości serdecznie powitał Piotr Śnigucki - dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Elżbieta Trocka-Leszczyńska - dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.


   W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych naszego województwa, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Towarzystwa Urbanistów Polskich - Jelenia Góra, Złotoryjskiego Towarzystwa Tradycji Górniczych – Złotoryja, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Legnica, Diecezji Legnickiej, Politechniki Wrocławskiej, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Państwowego Instytutu Geologicznego – Wrocław oraz grono osób, którym zależy na rozwoju regionu jaworskiego i obszaru Parku Krajobrazowego „Chełmy”.
   Po ceremonii powitania głos zabrała Elżbieta Trocka-Leszczyńska. Pani profesor  podsumowała w referacie pt. „XX lat Konferencji” zgromadzony dorobek intelektualny wynikający z konferencji zrealizowanych w latach 1999-2018.
Minutą ciszy uczczono pamięć osób, które związane były z współorganizacją minionych konferencji. Wspomnienia o Marii Pulinowej, Andrzeju Grocholskim, Mieczysławie Zdanowiczu i Zygfrydzie Piątku  wygłosili Wojciech Bobiński i Edward Wiśniewski.
   Podczas przerwy organizatorzy przygotowali podziękowania i wyrazy uznania za wieloletni aktywny udział, wsparcie oraz zaangażowanie w organizację konferencji poświęconych problematyce ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego Parku Krajobrazowego „Chełmy”.  Osoby te uhonorowano dyplomem i medalionem wykonanym w glinie przez Alicję Zgraję.
Konkretne przykłady zagrożeń dla krajobrazu, wynikające z nieprzemyślanych inwestycji przedstawił  po raz kolejny Jacek Godlewski z Towarzystwa Urbanistów Polskich w referacie pt. „Budowanie w Pięknym Krajobrazie”.
   Na temat potrzeby sformułowania nowych dokumentów w polityce województwa dolnośląskiego oraz wytycznych do planów mówił w swoim referacie pt. „Jakość powietrza na Dolnym Śląsku – wyzwania dla polityki przestrzennej” Maciej Zathey z Instytutu Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu. Wskazał na problemy efektywności energetycznej w programach rewitalizacji na Dolnym Śląsku.
   O konieczności prowadzenia badań na temat dawnego górnictwa na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” i konieczności ochrony zachowanych jego reliktów opowiedział pasjonat Krzysztof Maciejak.
   Na zakończenie proboszcz parafii w Męcince ks. Marek Kluwak przedstawił w interesującej odsłonie temat pt. „Wpływ działalności cystersów na rozwój Dolnego Śląska”.
   Po wystąpieniach prelegentów był czas na zadawanie pytań przez publiczność a następnie dyskutowano na temat konieczności ochrony przyrody i krajobrazu na obszarze PK „Chełmy”.