Wczoraj tj. 21.09.2021 r. gościliśmy w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu przedstawicieli Światowej Sieci Geoparków UNESCO, którzy w ciągu kilku dni dokonają oceny walorów przyszłego geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów pod kątem włączenia regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

Co to jest Geopark? - dowiesz się na końcu artykułu.

W siedzibie Parku Krajobrazowego „Chełmy” Ilias Valiakos z Grecji i Margaretha Roelfs z Holandii spotkali się z wójtem Gminy Paszowice Sebastianem Oszczędą, dyrektorem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Piotrem Śniguckim, z-cą dyrektora DZPK Markiem Cieślakiem i prezesem Jaworskiego oddziału PTTK Leszkiem Drabczykiem.

W spotkaniu uczestniczyła Julia Tarkowska ze Stowarzyszenia Kaczawskiego, prof. Piotr Migoń z Uniwersytetu Wrocławskiego, Mariusz Foryś wójt Gminy Mściwojów, Małgorzata Świderska dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach oraz Mariola Miakinik z Urzędu Gminy Paszowice i Tomasz Horoszko z Parku Krajobrazowego „Chełmy”.


Podczas spotkania zaprezentowano formy ochrony przyrody występujące w przestrzeni Geoparku, zagospodarowanie turystyczne istniejących geopunktów m.in.: „Wąwóz Myśliborski” i „Małe Organy Myśliborskie”, działania Gminy Paszowice związane z upowszechnianiem miejsc atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo oraz przykłady współpracy i ofertę kulturalną dla społeczności lokalnej.

Przedstawiono też planowane zarówno przez gminę, jak i PK „Chełmy” inwestycje w dziedzinie turystyki jak np. budowa wieży widokowej. Zaprezentowano również mapę, przebieg i opis szlaków turystycznych na terenie planowanego Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów.

Duże wrażenie na ewaluatorach UNESCO wywarła skala, jakość i baza do prowadzenia działalności edukacyjnej w Centrum Edukacji Przyrodniczej „Salamandra”. Padło nawet pytanie o możliwość przyjazdu grup młodzieży z Grecji czy innych krajów na zajęcia do Myśliborza. Super.

Co to jest Geopark?

• To nie jest dodatkowa forma ochrony przyrody jak twierdzą niektórzy.
• „Program Geoparki UNESCO” zapoczątkowany został przez Oddział Nauk o Ziemi (ang. Division of Earth Science) UNESCO w 1997 r., jako wsparcie krajowych i międzynarodowych starań w zakresie ochrony dziedzictwa Ziemi.
• Utworzenie Geoparku ma na celu włączenie istniejących atrakcji geologicznych do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, a nie wpisanie jakiegokolwiek obszaru na Listę Światowego Dziedzictwa.
• Ustanowienie Geoparku UNESCO nie wpływa w żadnym stopniu na ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Podkreśla rangę takich miejsc i sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy.
• Geopark jest formą popularyzacji i promocji regionu powodującą wzrost zainteresowania turystów i rozwojem branż związanych z turystyką, a więc wpływa na rozpoznawalność światową regionu za pomocą stosowania takich narzędzi m.in. jak: logo geoparku na wytworzonych w regionie produktach, publikacji edukacyjnych, imprez popularyzujących region, możliwość starania się o dodatkowe fundusze na rozwój regionu itd… W jego granicach wykorzystuje się już istniejące różne formy dziedzictwa geologicznego, które podlegają ochronie przyrody jak np. „Małe Organy Myśliborskie”, „Wąwóz Myśliborski koło Jawora” czy „Wilcza Góra”.
• Program Geoparku trwa 5 lat i jest ponownie weryfikowany przez przedstawicieli misji ewaluacyjnej UNESCO.

Paszowice0.jpg Paszowice1.jpg Paszowice2.jpg

Paszowice3.jpg geopark0.jpg geopark1.jpg

geopark2.jpg geopark3.jpg geopark4.jpg

Artykuł - DZPK O/ Legnica/Myślibórz oraz UG Paszowice.