W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia br. znowelizowanych przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów – wprowadzonych ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 Poz. 2249) – a także pojawianiem się licznych wątpliwości i zapytań w tym zakresie, zachęcamy do zapoznania się z kompleksową informacją dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska >>> link


     Treść komentarza w klarowny sposób wyjaśnia szereg kwestii związanych m.in. z obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, opłat oraz kar za usunięcie niezgodne z przepisami czy szczególnej roli władz samorządowych w tym temacie.
    Z perspektywy naszej działalności kluczowe jest tu zwłaszcza jednoznaczne przypomnienie, że „...brak objęcia danej sytuacji obowiązkiem uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie oznacza braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów”. Dotyczy to w szczególności pomników przyrody, niektórych zakazów zawartych w aktach prawa miejscowego w sprawie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu czy przepisów szczególnych związanych z obejmowaniem zieleni ochroną konserwatorską (na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) lub też zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt albo grzybów.
    Jedną z tych kwestii rozwija szerzej na swoich stronach internetowych Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: „Na terenie wielu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpożarowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. To czy na danym obszarze obowiązuje ten zakaz można sprawdzić w uchwale sejmiku województwa (lub rozporządzeniu wojewody) [w sprawie danego obszaru] (...) W przypadku wprowadzenia tego zakazu – wycinka drzew śródpolnych, nadwodnych i przydrożnych w parku krajobrazowym czy obszarze chronionego krajobrazu jest niedopuszczalna, ponieważ kwestia możliwości wycięcia drzew (...) została już przesądzona przez prawodawcę na poziomie wojewódzkim". Nie dotyczy to sytuacji, w których zastosowanie mają wymienione odstępstwa od zakazu (zawarte w samej jego definicji) - lub inne odstępstwa wprowadzone w akcie prawa miejscowego dotyczącego danego obszaru, jak również odstępstwa „nadrzędne”, zawarte odpowiednio w art. 17 ust. 2 i 3a bądź w art. 24 ust. 2 i 3a ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.). Należy dodać, że potencjalnie wycinka drzew i krzewów może powodować naruszenie także innych zakazów obwiązujących w omawianych obszarach chronionych – jak np. zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych – choć w praktyce sytuacje takie występują rzadko.