Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu z przyjemnością informuje o kolejnym sukcesie działań statutowych, które doceniono już po raz kolejny na arenie międzynarodowej.
W dniu 10 stycznia 2018 r. Sekretariat Konwencji Ramsarskiej opublikował desygnowanie przez Polskę trzech nowych obszarów Ramsar: Stawy Przemkowskie; Torfowiska Doliny Izery; i Ujście Wisły.
Obszar wodno–błotny wchodzący w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej (OSO) Natura 2000 „Stawy Przemkowskie” o powierzchni 4605,4 ha, łącznie z terenem będącym w trwałym zarządzie DZPK Wrocław tj: użytkiem ekologicznym „Przemkowskie Bagno – został objęty w 2018 r. szczególną ochroną przyrodniczą tj: Konwencją Ramsar (Ramsar Convention on Wetlands).
Jest to Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptaków wodno-błotnych.


Polska przyjęła Konwencję Ramsarską w 1977 roku, jako 19 państwo na świecie i 12 z Europy. Do dnia dzisiejszego Polska zgłosiła 16 obszarów przyrodniczych wpisanych na listę Konwencji  Ramsarskiej, między innymi 6 obszarów parków narodowych oraz Natura 2000 „Stawy Przemkowskie” Obecnie stroną Konwencji Ramsarskiej jest 168 państw.
Celem tego ogólnoświatowego porozumienia jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako „wodno-błotne, szczególnie populacji ptaków wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywające.
Jest to 40 typów obszarów bagien, błot, torfowisk lub zbiorników wodnych, naturalnych lub sztucznych stałych lub okresowych, o wodach stojących lub płynących.
Takie uznanie i docenienie jest możliwe m. in. dzięki dysponowaniu DZPK Wrocław łąkami objętymi trwałym zarządem, gdzie możliwe jest prowadzenie ochrony czynnej w obszarze ESE (OSO) Natura 2000 „Stawy Przemkowskie” – Gospodarstwie Rolnym w Przemkowskim Parku Krajobrazowym.
Zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne stanowią „nowatorski poligon edukacyjny”;
•    są elementem czynnej ochrony;
•    społeczeństwo regionu ma możliwość obserwacji sukcesywnej odbudowy bioróżnorodności, w tym fauny i flory wodno-błotnej na odtworzonych starorzeczach;
•    obserwacji ptaków wodno-błotnych z wybudowanej wieży widokowej;
•    obserwacji korzystnych zmian zachodzących na obszarze trwałych użytków zielonych w wyniku wprowadzonego sposobu użytkowania, tj: kośno-pastwiskowego przy wypasie bydła objętego programem zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
•    korzystania z bezpłatnej edukacji przyrodniczej, którą włączono w płaszczyznę programów rolnośrodowiskowych;
•    aktywizacji zawodowej mniejszości etnicznej, poprzez kilkumiesięczne zatrudnienie zawodowe, jako element przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu Romów w Polsce.
Z edukacji przyrodniczej na terenie parków krajobrazowych zarządzanych i administrowanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, corocznie korzysta blisko 35 tyś osób.
Zajęcia przyrodnicze prowadzone są na 39 ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych Parków o łącznej długości 231 km, które wyznaczono w obrębie różnych form ochrony przyrody m.in. ESE (OSO) i (SOO) Natura 2000, rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, w tym na terenie obecnie objętym Konwencją Ramsarską.


Mapka poglądowa „Stawy Przemkowskie” – obszar RAMSAR

Sporządził: Mieczysław Kowalsk