INFORMACJA

 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005, nr 94, poz. 794), informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu ochrony dla:

 

Parku Krajobrazowego Doliny Bobru

zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098) oraz Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247).

Sporządzający projekt planu ochrony zapewnia zainteresowanym osobom i podmiotom możliwość zapoznania się z wynikami prac wykonanymi na potrzeby sporządzenia projektu planu i z projektem planu oraz możliwość zgłaszania wniosków i uwag w formie pisemnej – w niżej wymienionym miejscu:

 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu – Oddział Jelenia Góra

ul. Kamiennogórska 2, 58-570 Jelenia Góra

od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

 

Wykonawcą projektu planu ochrony jest:

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Sękocin Stary

Oddział w Brzegu, ul. Piastowska 9, 49-300 Brzeg

 

 

1. Terminy wykonania poszczególnych etapów:

a) etap I od 19.07.2021 do 30.06.2022 r.
b) etap II od 01.07.2022 do 26.11.2022 r.
c) etap III od 01.12.2022 do 31.03.2023 r.
d) planowany termin wyłożenia do wglądu projektu planu ochrony - I kwartał 2023 r.

2. Wnioski do poszczególnych etapów sporządzanego projektu planu ochrony należy składać w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia każdego etapu prac, a w przypadku etapu I od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.


a. Uwagi do projektu planu ochrony należy składać w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia o wyłożeniu do wglądu projektu planu ochrony. Sporządzający projekt planu ochrony ustosunkuje się do wniesionych w formie pisemnej wniosków i uwag w terminie zgodnym z kpa.


3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu planu ochrony dla obszaru Parku Krajobrazowego Doliny Bobru o powierzchni 10 943 ha, leżącego na terenach gmin: Jelenia Góra w powiecie Jelenia Góra; Jeżów Sudecki i Stara Kamienica w powiecie karkonoskim; Lwówek Śląski, Lubomierz i Wleń w powiecie lwóweckim. Wokół parku została wyznaczona otulina o powierzchni 12 552 ha położona w obrębie wymienionych gmin, a także gminy Świerzawa w powiecie złotoryjskim. Obszar parku i otuliny położony jest na terenach nadleśnictw Lwówek Śląski i Szklarska Poręba.

4. Zamówienie obejmuje:

a. sporządzenie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Doliny Bobru

b. sporządzenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Doliny Bobru zgodnie z wymogami formalnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

c. przeprowadzenie procedury związanej z uzgodnieniem projektu planu ochrony zgodnie z art. 19, ust. 6c-e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub z innymi aktualnymi na dzień odbioru zamówienia aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia (jeśli tego wymagają) na podstawie wydanego przez Zamawiającego pełnomocnictwa

d. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych działającej przy Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych, na których omawiana będzie tematyka projektu planu ochrony

e. ujęcie zapisów oraz wykorzystanie danych zawartych w dokumentacjach zatwierdzonych i projektowanych: planów ochrony lub zadań ochronnych dla rezerwatów oraz planów ochrony lub planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 administrowanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a występujących na terenie parku krajobrazowego; wykorzystanie innych danych RDOŚ dla obszarów Natura 2000: PLH020054 Ostoja nad Bobrem, PLH020095 Góra Wapienna oraz rezerwatu przyrody „Góra Zamkowa”

f. uwzględnienie - zgodnie z art. 20 ust. 5, 6 ustawy o ochronie przyrody - zakresu planu zadań ochronnych, o którym mowa w art. 28 ustawy, dla obszarów Natura 2000, dla których nie jest wykonany lub wykonywany plan zadań ochronnych lub plan ochrony.

g. uczestnictwo w procedurach uzgodnienia projektu planu ochrony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz zaopiniowania przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inne instytucje wymagane przepisami

h. dokonywanie w projekcie planu ochrony oraz dokumentacji zgłoszonych przez podmioty, instytucje poprawek, uzgodnionych z Zamawiającym

i. dokonywanie ewentualnych poprawek w projekcie planu ochrony i dokumentacji w ramach gwarancji i rękojmi.

5. Zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony wynika z zapisów art. 20, ust. 1, 2, 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794).

6. Projekt planu ochrony należy dostosować do aktualnych na dzień odbioru zamówienia przepisów prawnych. W związku z czym zakres opracowania projektu planu może ulec zmianie, dostosowaniu do aktualnych przepisów.

7. Całość zamówienia należy wykonać do 31 marca 2023 r. Zamówienie należy wykonać w trzech etapach:

 

Etap 1 – realizacja od dnia 19.07.2021 r. do dnia 30.06.2022 r. - obejmuje:

Część 1 a) – realizacja do dnia 26.11.2021 r.

1) Zgromadzenie materiałów niepublikowanych i opublikowanych przydatnych do sporządzenia projektu planu ochrony oraz określających stan wiedzy o Parku.

2) Opracowanie zakresu inwentaryzacji terenowych poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz analiz sfery gospodarczej, w tym stanu zagospodarowania przestrzennego mających wpływ na zachowanie celów ochrony Parku. Zakres inwentaryzacji i analiz dostosowany zostanie do specyfiki Parku i do szczególnych celów ochrony Parku wynikających z aktualnej uchwały Sejmiki Województwa Dolnośląskiego w sprawie Parku. Szczegółowej inwentaryzacji terenowej zostaną poddane te komponenty, które najlepiej waloryzują teren Parku z punktu widzenia celów jego ochrony, i które w najlepszy sposób posłużą do wypracowania strategii jego ochrony. Zakres i sposób gromadzenia danych w terenie winien być spójny z przekazanymi wytycznymi dot. opracowania bazy danych GIS.

3) Przeprowadzenie części inwentaryzacji terenowych poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz analiz sfery gospodarczej, w tym stanu zagospodarowania przestrzennego.

 

Część 1 b) – realizacja do dnia 30.06.2022 r. – obejmuje:

1) Przeprowadzenie pozostałej części inwentaryzacji terenowych poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz analiz sfery gospodarczej, w tym stanu zagospodarowania przestrzennego.

2) Opracowanie bazy danych GIS w oparciu o wyniki kwerendy opracowań i badań terenowych.

3) Opracowanie kameralne dokumentacji niezbędnej do sporządzenia projektu planu ochrony w części dotyczącej diagnozy stanu, zawierającej wyniki inwentaryzacji i waloryzację poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego i kulturowego Parku oraz analiz sfery gospodarczej, w tym stanu zagospodarowania przestrzennego, a także identyfikację zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla tych zasobów. Dokumentacja będzie podzielona na operaty tematyczne.

4) Opracowanie map tematycznych dotyczących etapu diagnozy stanu.

 

Etap 2 – realizacja od dnia 01.07.2022 r. do dnia 26.11. 2022 r. - obejmuje:

1) Opracowanie koncepcji ochrony Parku.

2) Określenie sposobów ochrony poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego i kulturowego Parku (szczegółowe ustalenia planu ochrony w ramach operatów tematycznych nawiązujące do ogólnej koncepcji ochrony Parku). Każdy operat tematyczny wskazywał będzie obszary działań ochronnych, uwarunkowania realizacji tych działań, zakres monitoringu, potrzeby badawcze Parku, prognozy stanu analizowanego komponentu w wariancie ochrony maksymalnej (pełna realizacja ustaleń planu ochrony) oraz minimalnej (utrzymanie istniejących trendów).

3) Opracowanie kameralne drugiej części operatów tematycznych - w części dotyczącej strategii ochrony.

4) Wykonanie uzupełniającej inwentaryzacji terenowej komponentów środowiska przyrodniczego i kulturowego - w przypadku zaistnienia takich potrzeb.

5) Uzupełnienie i weryfikacja bazy danych GIS oraz kompletu map tematycznych dotyczących diagnozy stanu i strategii ochrony.

 

Etap 3 - realizacja od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.03.2023 r. - obejmuje:

1) Opracowanie syntezy projektu planu ochrony w postaci Operatu generalnego (synteza operatów tematycznych, informacje ogólne).

2) Opracowanie projektu uchwały Sejmiku WD w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Doliny Bobru z załącznikami.

3) Przeprowadzenie konsultacji w/w projektu Uchwały z Zamawiającym.

4) Przeprowadzenie procedury związanej z uzgodnieniem projektu planu ochrony zgodnie z art. 19, ust. 6c-e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku lub z innymi aktualnymi na dzień odbioru zamówienia aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia (jeśli tego wymagają). Nanoszenie uzgodnionych z Zamawiającym poprawek, wynikłych z opinii rad gmin.

5) Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych działającej przy Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych poświęconych zaopiniowaniu projektu planu ochrony.

6) Nanoszenie w projekcie planu ochrony oraz dokumentacji zgłoszonych przez Zamawiającego poprawek, wynikających z uwag i wniosków wniesionych w procedurze, którą przeprowadził Zamawiający w trybie art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko.

7) Nanoszenie w projekcie planu ochrony oraz dokumentacji poprawek wynikających z uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

8) Przygotowanie ostatecznej wersji projektu uchwały Sejmiku WD w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru wraz z załącznikami mapowymi

 

Wersja w pdf'ie powyższego tekstu