REZERWATY PRZYRODY:

Wąwóz Myśliborski k. Jawora
Rok utworzenia: 1962
Powierzchnia: 9,72 ha
Cel ochrony: jedyne na Dolnym Śląsku stanowiska paproci języcznika zwyczajnego oraz mieszany las wyżowy
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): florystyczny
Akt utworzenia: Zarz. MLiPD z dnia 21.04.1962 r.( MP Nr 39 poz. 189 )

Wąwóz Lipa
Rok utworzenia: 1996
Powierzchnia: 101,00  ha
Cel ochrony: zróżnicowane fitocenozy leśne z licznymi gatunkami chronionymi, wychodnie skalne, liczna populacja salamandry plamistej.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): fitocenotyczny
Akt utworzenia: 1. Zarz. MOŚZNiL z dnia 12.11.1996 r.( MP Nr 75 poz. 694 ), 2. Rozp.Woj. Dol. z dn. 14.02.2002 r.( Dz.U Woj. Dol. Nr 24 poz.. 573 )

Wąwóz Siedmicki
Rok utworzenia: 2001
Powierzchnia: 69,09 ha
Cel ochrony: zbiorowiska roślinne, takie jak lasy dębowe, olszyny, łąki trzęślicowe, fragmenty ziołorośli i turzycowisk oraz fitocenozy naskalne, szczelinowe i suchych zboczy a także interesujące formy geologiczne
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): fitocenotyczny
Akt utworzenia: 1. Zarz. MOŚZNiL z dnia 12.11.1996 r.( MP Nr 75 poz. 694 ),2. Rozp.Woj. Dol. z dn. 14.02.2002 r.( Dz.U Woj. Dol. Nr 24 poz.. 573 )

Nad Groblą
Rok utworzenia: 2001
Powierzchnia: 88,41 ha
Cel ochrony: jedno z największych w Polsce skupień drzewiastych form brekinii na naturalnych stanowiskach z licznymi gatunkami roślin chronionych, położone na różnego typu skałach wulkanicznych.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): florystyczny
Akt utworzenia: 1. Rozp.Woj. Dol. z dnia 5.01.2001 r.( Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 2 poz. 21 ) 2. Zarz. RDOŚ we Wro. Nr 7 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Nad Groblą” (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 21 lipca 2010 r. Nr 134 poz. 2067) 3. Zarz. RDOŚ we Wro. Nr 21 z dnia 10.02.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Nad Groblą” (Dz. U. Woj. Dol. Z dnia 17 lutego 2011 r. Nr 38 poz. 477)

Mszana i Obłoga
Rok utworzenia: 2015
Powierzchnia: 99,92 ha
Cel ochrony:  cenne płaty lasów, unikalna i bogata flora oraz elementy przyrody nieożywionej w postaci ciekawych form wychodni bazaltu i rumowisk bazaltowych.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): fitocenotyczny
Akt utworzenia: 1. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 maja 2015r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Mszana i Obłoga” Dz. U Woj. Dol. Poz. 2229


OBSZARY NATURA 2000:
[OSO – Obszar Specjalnej Ochrony (Ptaków), SOO – Specjalny Obszar Ochronny (Siedlisk)]

SOO „Góry i Pogórze Kaczawskie”
Kod: PLH020037
Powierzchnia: 35005.3 ha
Opis obszaru:
Góry Kaczawskie należą do gór niskich, ale charakteryzują się skomplikowaną budową geologiczną i urozmaiconą rzeźbą, która jest wynikiem m.in. procesów erozyjnych. Góry te tworzą dwa pasma oddzielone głęboko wciętą doliną Kaczawy. Budują je krystaliczne wapienie dewońskie, kwarcyty, łupki oraz skały wulkaniczne (porfiry i keratofiry). Obszar obejmuje wschodnią część głównego grzbietu, na wschód od doliny Kaczawy oraz enklawę ze stanowiskami cennych zbiorowisk leśnych. Obszar jest w znacznej części zalesiony. Pozostałe fragmenty wykorzystywane są jako łąki, pastwiska i grunty orne.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Jest to jeden z najcenniejszych i najlepiej zachowanych obszarów Sudetów Zachodnich. Jego bogactwo przyrodnicze uwarunkowane jest specyficzną budową geologiczną (występują tu wapienie, bazalty i serpentynity) oraz silnym zróżnicowaniem morfologicznym (liczne, głęboko wcięte wąwozy z reliktowymi koloniami górskich i rzadkich gatunków roślin i zwierząt) i niskim stopniem zagospodarowania. Jest to obszar kluczowy dla gatunków bazyfilnych i neutrofilnych. Stwierdzono tu 24 typy siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, a szczególnie dobrze zachowane buczyny i jaworzyny, oraz 18 gatunków z Załącznika II tej dyrektywy. Obszar jest kluczowym dla zachowania siedlisk *9810, *91I0, 9190, 9130, 6110, 8220, 8130, 7230, 6410 i 6210 w regionie dolnośląskim. Bogata flora roślin naczyniowych z kilkunastoma gatunkami storczyków oraz rzadkie gatunki roślin niższych. Prawdopodobnie występują tu: ginący (CR) mieczyk błotny Gladiolus palustris (w 2003 roku odnotowano tylko jeden pęd) oraz zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum (na jednym stanowisku regularnie obserwuje się 28 do 31 okazów). Natomiast znajduje się tu jedno z dwóch odkrytych w Polsce stanowisk włosocienia cienistego Trichomanes speciosus - jedyne potwierdzone w roku 2008. Znajdujące się na terenie ostoi Jaskinie Połomu są jednym z największych zimowisk nietoperzy w Polsce. (zimuje tu w sumie ok. 400 osobników z 10 gatunków) oraz największym zimowiskiem nocka dużego i nocka rudego na Dolnym Śląsku. Jest to także jedno z dwu znanych z południowo - zachodniej Polski stanowisk zimowych nocka łydkowłosego oraz ważne zimowe stanowisko mopka.


UŻYTKI EKOLOGICZNE:

-

POMNIKI PRZYRODY:

-