REZERWATY PRZYRODY:

Stawy Milickie
Rok utworzenia: 1973
Powierzchnia: 5324,31 ha
Cel ochrony: unikatowy w skali kraju i Europy obszar wodno-błotny. Składa się z 5 kompleksów stawowych, lasów i innych gruntów o łącznej powierzchni 5324 ha.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): ornitologiczny
Akt utworzenia: Zarz. MLiPD z dnia 20.09.1973 r.( MP Nr 42 poz. 255 )

Olszyny Niezgodzkie
Rok utworzenia: 1987
Powierzchnia: 74,28 ha
Cel ochrony: naturalne lasy bagienne w zasięgu rzeki Ługi.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): leśny A: fitocenotyczny, zbiorowisk leśnych B: lasów i borów , lasów nizinnych
Akt utworzenia: 1. Zarz. MOŚiZN z dnia 19.02.1987 r.( MP Nr 7 poz. 55 ), 2. Zarz. RDOŚ we Wro. Nr 9 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Olszyny Niezgodzkie” (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 7 lutego 2011 r. Nr 28 poz. 353)

Wzgórze Joanny
Rok utworzenia: 1962
Powierzchnia: 24,57 ha
Cel ochrony: wyspowe stanowisko buka na wschodniej granicy zasięgu oraz znaleziska prehistoryczne.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): leśno- krajobrazowy A: fitocenotyczny, kulturowy B: lasów i borów, lasów mieszanych nizinnych
Akt utworzenia: 1. Zarz. MLiPD z dnia 21.04.1962 r. ( MP Nr 44 poz. 207 ), 2. Zarz. RDOŚ we Wro. Nr 12 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wzgórze Joanny” (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 7 lutego 2011 r. Nr 28 poz. 356)

Radziądz
Rok utworzenia: 1954
Powierzchnia: 8,31 ha
Cel ochrony: las liściasty o charakterze grądu europejskiego.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): leśny A: fitocenotyczny, zbiorowisk leśnych oraz florystyczny, drzew na granicy zasięgu B: lasów i borów, lasów mieszanych nizinnych
Akt utworzenia: 1. Zarz. MLiPD z dnia 15.02.1954 r.( MP Nr A-22 poz. 359 ), 2. Zarz. RDOŚ we Wro. Nr 10 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Radziądz” (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 7 lutego 2011 r. Nr 28 poz. 354)

Wydymacz (w części wielkopolskiej)
Rok utworzenia: 1987
Powierzchnia: 47,86 ha
Cel ochrony: zespół łęgu jesionowo-olszowego, gatunki roślin chronionych oraz liczne drzewa pomnikowe
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): leśny
Akt utworzenia:
1. Obwieszczenie Woj. Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2001 r. Nr 123, poz. 2401) 2.  Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 12 sierpnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1987 r. Nr 28, poz. 222); 3. Zarządzenie Nr 10/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wydymacz" (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2010 r. Nr 64  poz. 1368) 4. Zarządzenie Nr 1/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Wydymacz" (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 105, poz. 1754)
                                                                                

OBSZARY NATURA 2000:
[OSO – Obszar Specjalnej Ochrony (Ptaków), SOO – Specjalny Obszar Ochronny (Siedlisk)]

OSO „Dolina Baryczy”
Kod: PLB020001
Powierzchnia: 55516.8 ha
Opis obszaru:
Obszar obejmuje dolinę Baryczy pomiędzy Żmigrodem na zachodzie a okolicą Przygodzic na wschodzie. Występuje 5 dużych i 5 małych kompleksów stawów rybnych (w sumie 130 stawów) wraz z otaczającymi łąkami, gruntami ornymi, mokradłami i lasami. W związku z prowadzoną intensywnie hodowlą ryb, głównie karpia, w sąsiedztwie stawów odstrzeliwane są ptaki rybożerne (czaple, kormorany).
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Ostoja ptasia o randze europejskiej E 54. Obszar wpisany na listę obszarów Konwencji Ramsar. Występuje tu co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bąk (PCK), bielik (PCK), błotniak stawowy, bocian czarny, kania czarna (PCK), łabędź krzykliwy, podgorzałka (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zielonka (PCK), zimorodek, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, łabędź niemy, gęgawa, cyranka, czernica, krakwa, pustułka, łyska, wodnik, rycyk, brzegówka, brzęczka; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: bocian biały, kania ruda, kropiatka i żuraw; W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków ptaków: żuraw, gęś zbożowa (>4%!); ponadto spotykane są stada gęgawy do 1.300 osobników (C7) i mieszane stada gęsi w ilości do 33.000 osobników (C3); ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20.000 osobników (C4). W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków ptaków: gęś zbożowa, mieszane stada gęsi do 20.000 osobników; łabędź krzykliwy zimuje do 150 osobników; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20.000 osobników (C4).

SOO „Ostoja nad Baryczą”
Kod: PLH020041
Powierzchnia: 82026.4 ha
Opis obszaru:
Obszar obejmuje rozległe bagniste obniżenie doliny Baryczy. Jest to typowa rzeka nizinna z wieloma dopływami, fragmentami terenów zalewanych i dobrze zachowanymi starorzeczami. Dolina jest wyścielona utworami glacjalnymi, fluwioglacjalnymi i współczesnymi aluwiami rzecznymi. W południowo-zachodniej części obszaru znajdują się zalesione morenowe Wzgórza Twardogórskie z najwyższym wzniesieniem - Wzgórzem Joanny (219 m n.p.m.), dominującym nad szeroką i płaską doliną Baryczy. Obszar obejmuje kompleks łąk zalewowych, stawów rybnych (z najbardziej znanymi Stawami Milickimi), pól uprawnych i rozległych terenów leśnych (z wyłączeniem miasta Milicz). O specyfice terenu decyduje bogata sieć hydrograficzna z licznymi kanałami, naturalnymi i sztucznymi ciekami wodnymi, stawami i mokradłami. Lasy tworzą dwa większe kompleksy - Lasy Milickie na zachodzie i Lasy Ostrzeszowskie na wschodzie. W pobliżu cieków wodnych zachowały się cenne fragmenty łęgów i olsów, a na wyżej położonych terenach - cenne buczyny i grądy. Uboższe siedliska porastają bory sosnowe i bory mieszane.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Obszar ważny dla zachowania bioróżnorodności (14 typów siedlisk z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 15 gatunków z Załącznika II). Dobrze wykształcone i zachowane zbiorowiska leśne: największy kompleks łęgów jesionowo-olsowych w południowo-zachodniej Polsce, łęgi dębowo-wiązowo-jesionowe oraz starodrzewia grądowe i buczynowe. Okresowo odkrywane dno stawów stanowi bardzo cenne siedlisko dla roślinności Isoeto-Nanojuncetea wraz z zagrożonymi w Polsce gatunkami roślin. Również ważne są zbiorowiska podmokłych łąk, muraw napiaskowych, torfowisk przejściowych i nitrofilnych ziołorośli okrajkowych. Na podkreślenie zasługuje bogata ichtiofauna z kozą złotawą Sabanejewia aurata (jedno z nielicznych w Polsce stanowisk). Ponadto Dolina Baryczy jest jednym z najcenniejszych obszarów ornitologicznych w Polsce. Ostoja ptasia o randze europejskiej E54.

UŻYTKI EKOLOGICZNE:


-


POMNIKI PRZYRODY:


-