OBSZARY NATURA 2000:
[OSO – Obszar Specjalnej Ochrony (Ptaków), SOO – Specjalny Obszar Ochronny (Siedlisk)]

OSO „Zbiornik Mietkowski”
Kod: PLB020004
Powierzchnia: 1193.9 ha
Opis obszaru:
Zbiornik retencyjny, który w okresach suchych umożliwia podniesienie poziomu wody w Bystrzycy, ułatwiając żeglugę. Pełni też funkcję żwirowni. Charakteryzuje się dużymi wahaniami poziomu wody, co sprzyja odsłanianiu błot, czyli atrakcyjnych miejsc żerowych dla ptaków błotnych. Okresowo pojawiają się duże obszary odsłoniętego mulistego dna (żerowisko siewkowatych). Wysoki poziom wody przyczynia się do zaniku roślinności wynurzonej - miejsca bytowania wielu gatunków ptaków. Efektem wydobywania żwiru są zwałowiska ziemi, tworzące przy wysokich stanach wody, małe wyspy - miejsce gniazdowania mew, rybitw itp. Roślinność wodna zbiornika jest bardzo uboga. Tylko w najpłytszych miejscach rosną kępy trzciny i pałki. Zbiornik otoczony jest falistym terenem zajętym przez rozmaite uprawy, takie jak: kukurydza, rzepak itp.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
W ostoi występuje co najmniej 8 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym występuje ohar (PCK) - 1%-2% populacji krajowej, rybitwa rzeczna i mewa czarnogłowa - powyżej 1% populacji krajowej (C6). Miejsce odpoczynku ptaków w okresie wędrówek i zimowisko niektórych gatunków (w okresie wędrówek gęsi. Gęś zbożowa Anser fabalis tworzy stada liczące do 64500 osobników, zaś w zimie, gdy zbiornik nie jest zamarznięty, przebywa tu 7000-9000 osobników). Spotykane tu stada gęsi białoczelnej Anser albifrons dochodzą do 5000 osobników. Gniazduje powyżej 1% populacji krajowej mewy czarnogłowej oraz rybitwy rzecznej (C6). W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego ( C3) gęsi zbożowej ; stosunkowo duże koncentracje (C7) osiąga gęś białoczelna, krzyżówka, siewnica, łęczak i kulik wielki (PCK); ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników (C4).

SOO „Łęgi nad Bystrzycą”
Kod: PLH020103
Powierzchnia: 2084.4 ha
Opis obszaru:
Obszar obejmuje dolinę rzeki Bystrzycy od Kątów Wrocławskich do Leśnicy we Wrocławiu, a także odcinek doliny Strzegomki od Stoszyc do ujścia tej rzeki do Bystrzycy. Na całym obszarze dominują zbiorowiska leśne, oraz mozaika łąk, pastwisk i pól uprawnych. Głównymi typami siedlisk przyrodniczych są: lasy łęgowe, grądy oraz nizinne łąki użytkowane ekstensywnie. Rzeki Bystrzyca i Strzegomka na przeważającej długości zachowały naturalny charakter.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Obszar stanowi uzupełnienie sieci w zakresie ochrony siedlisk związanych z doliną dużej rzeki, a zwłaszcza lasów łęgowych (91E0, 91F0) i grądów, jak i łąk - trzęślicowych i selernicowych, typowo tu wykształconych i świetnie zachowanych. Zbiorowiskom tym towarzyszą liczne gatunki zwierząt, w tym szereg bezkręgowców, płazów oraz ryb i ssaków z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej.

SOO „Przeplatki nad Bystrzycą”
Kod: PLH020055
Powierzchnia: 834.6 ha
Opis obszaru:
Fragment doliny Bystrzycy pomiędzy zbiornikiem retencyjnym w Mietkowie, a autostradą A4, o szerokości nie przekaczającej 1,5 km. Niemal w całości leży w obrębie PK Doliny Bystrzycy.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Obszar kluczowy dla zachowania populacji Euphydryas maturna w całej Polsce pd.-zach. - największa populacja w tym regionie (Malkiewicz, inf. ustna). Drugie co do wielkości i jakości stanowisko łęgów olchowo-jesionowych, priorytetowego typu siedliska 91E0 w Polsce pd.-zach. W kościele w Milinie notowano kolonię rozrodczą nocka dużego Myotis myotis, zaś w Maniowie – mopka Barbastella barbastellus.


POMNIKI PRZYRODY:

Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego: Decyzja Nr 27/83 z 18 listopada 1983 r. Wojewody  Wrocławskiego
Opis: Rośnie w pobliżu starego koryta rzeki Bystrzycy, Maniów oddz. 358b Leśnictwo Wawrzeńczyce.

Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur - grupa 5 drzew
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego: Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 69 z dnia 6 maja 2002 r. poz. 1321)
Opis: Rosną w Maniowie  wzdłuż  wału powodziowego przy starym korycie rzeki  Bystrzycy, oddz. 358a  Leśnictwo Wawrzeńczyce.

Nazwa: Buk czerwony Fagus sylvatica 'Purpurea'
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego: Decyzja Nr 25/78 z dnia 15 marca 1978 r.
Opis: Naprzeciw młyna w dawnym parku dworskim w pobliżu ruin zamku.

Nazwa: Sosna wejmutka Pinus strobus
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego: Decyzja Nr 26/78 z dnia 15 marca 1978 r.
Opis: Rośnie w Okulicach.

Nazwa: Grupa 4 wiązów szypułkowych Ulmus laevis
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego: Uchwała Nr XII/422/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23.09.1999 r. Biuletyn Urzędowy RMW z 30 września 1999 r. Nr 8 poz. 380
Opis: ul. Jarnołtowska pomiędzy nr 88, a mostem na Bystrzycy. Stan zdrowotny drzew dobry. Korony pielęgnowane.