1.    Tarchalice
Choć zabagnione i mocno zalesione okolice nie sprzyjały osadnictwu, to już od czasów prehistorycznych przejawiają się na tym obszarze ślady krótkotrwałych obozowisk, jak na przykład fragmenty krzemiennych narzędzi z okresu mezolitu, znalezione między innymi właśnie w Tarchalicach. Znajdująca się tu osada metalurgiczna jest jednym z najważniejszych i najlepiej poznanych miejsc tego typu w Europie środkowej. Pierwsze badania archeologiczne przeprowadzono tu w 1903 roku. Od tego czasu, na powierzchni 200 m2 odkryto pozostałości 37 pieców oraz pozostałości żużla – na powierzchni 63 tys. m2. Dalsze badania, prowadzone po wojnie, dostarczyły kolejnych odkryć związanych z działalnością metalurgiczną. Osada była prawdopodobnie podzielona na dwie części: mieszkalną i produkcyjną. Najbardziej prawdopodobny czas funkcjonowania osady hutniczej w tym miejscu szacuje się na II – III w. n.e. Rozwój osad hutniczych na tym terenie możliwy był dzięki zasobności w rudy darniowe – skały osadowe powstające na torfowiskach i innych terenach podmokłych. Prócz wytapiania żelaza, skałę tą pozyskiwało się niekiedy również w celach budowlanych; prócz wartości estetycznej, wnosiły zabezpieczenie w postaci prymitywnego piorunochronu, choć o tym ówcześni budowniczowie raczej mogli nie wiedzieć.
Będąc w Tarchalicach zobaczyć można również obiekty znajdujące się poza granicami Parku. Na północny wschód od zabudowań wsi, na niewielkim wzniesieniu znajduje się cmentarz leśny. Wśród mogił doszukać się można nagrobków z datami sięgającymi nawet połowy XIX wieku. Wśród zabudowań Tarchalic, po zachodniej stronie starorzecza rozdzielającego miejscowość, wyróżnia się wolnostojąca ceglana dzwonnica. Znajduje się tu także kilka stodół o konstrukcji szachulcowej.
W Tarchalicach, z okazji tak istotnego dziedzictwa kulturowego, organizowana jest cykliczna impreza „Piknik Archeologiczny – Dymarki Dolnośląskie”.

2.    Kretowice
Grodzisko w Kretowicach ulokowano w rozwidleniu rzek Juszki i Jezierzycy. Sporych rozmiarów założenie składa się z dwóch kolistych członów. Pierwszy z nich datowany na okres halsztacki rozciąga się na powierzchni ok. 2,2 ha. W VIII wieku był ponownie zasiedlony. Gród otoczono wówczas wałem ziemnym i dobudowano drugi człon od południowego wschodu. Jest on mniejszy i niżej obwałowany. Gród w Kretowicach uważany jest za najbardziej na północ wysuniętą osadę Ślężan. Grodzisko jest wpisane do rejestru zabytków.

3.    Krzydlina Mała
Miejscowość częściowo znajduje się w obrębie Parku. W jej południowej części (poza granicami Parku) znajduje się obszerny kompleks sakralny – dawny klasztor Sióstr de Notre Dame, cmentarz wraz z kaplicą cmentarną (która niegdyś stanowiła wieżę dawnego kościoła), kościół pw. św. Michała Archanioła oraz zespół klasztoru Misjonarzy Klaretynów (dom formacyjny, nowicjat, dom rekolekcyjny).  Wspomniany tu dawny kościół pochodził z XIV wieku, a wzmiankowany był już w roku 1293. Obecny kościół parafialny to neogotycka budowla powstała w latach 1899 – 1900. Bryła jest dość masywna, jednak urozmaicona przybudówkami w postaci przedsionka, zakrystii i bocznych wejść. Spośród zabudowań klasztornych wyróżnia się barokowa plebania z I połowy XVIII wieku.

4.    Stawy hodowlane i Źródlane Wzgórza
Jednym z najmocniejszych akcentów krajobrazu Parku jest obecność stawów, wyłaniających się spośród rozległych kompleksów leśnych. Znajdujące się na zachód od miejscowości Wrzosy dwa stawy hodowlane – Górny i Dolny, przedzielone groblą to punkt charakterystyczny Parku. Choć jest to forma powstała w wyniku działalności człowieka, stały się elementem niezwykle ważnym dla przyrody ożywionej, głównie ptaków, które upodobały sobie to miejsce. Aż 141 gatunków ptaków bytuje tu w okresie lęgowym, co czyni to miejsce czwartym co do ilości gatunków obszarem na Dolnym Śląsku. Tak cenne przyrodniczo miejsce objęte jest ochroną nie tylko jako park krajobrazowy, lecz także jako Specjalny obszar ochrony Natura 2000 „Dębniańskie Mokradła”. Stawy znajdują się w otulinie rezerwatu „Uroczysko Wrzosy”. Tuż przy otulinie, od strony północno-wschodniej biegną Źródlane Wzgórza. Jest to seria pagórków powstałych wskutek akumulacji osadów w terasie rzecznej. Znajdują się tu wydmy śródlądowe – rzecz rzadko spotykana w naszej strefie klimatycznej.