REZERWATY PRZYRODY:

Uroczysko Wrzosy
Rok utworzenia: 2000
Powierzchnia: 575,11 ha
Cel ochrony: stanowisko naturalnego olsu porzeczkowego i łęgu olszowo - jesionowego z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin, drzewami pomnikowymi, lęgowisko bogatej ornitofauny leśnej i wodno - błotnej.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): leśno- faunistyczny
Akt utworzenia: 1. Rozp. Nr 2 Woj. Dol. z dn.8.03.2000 r.( Dz.U Woj. Dol. Nr 10 poz.149 ) 2. Zarz. RDOŚ we Wro. Nr 1 z dnia 15.07. 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Uroczysko Wrzosy” (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 21 lipca 2010 r. Nr 134 poz. 2061) 3. Zarz. RDOŚ we Wro. Nr 15 z dnia 10.02. 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Uroczysko Wrzosy” (Dz. U. Woj. Dol. Z dnia 17 lutego 2011 r. Nr 38 poz. 471)


OBSZARY NATURA 2000:
[OSO – Obszar Specjalnej Ochrony (Ptaków), SOO – Specjalny Obszar Ochronny (Siedlisk)]

SOO „Dębniańskie Mokradła”
Kod: PLH020002
Powierzchnia: 5233.3 ha
Opis obszaru:
Kompleks lasów położony na prawym brzegu Odry, na zachód od Wołowa, od północy ograniczony doliną Jezierzycy. Znaczną część terenu stanowią siedliska wilgotne o naturalnym charakterze: okresowo zalewane olsy, łęgi, bagna śródleśne, podmokłe łąki, starorzecza i stawy. Często w ich sąsiedztwie występują piaszczyste pagórki z charakterystyczną florą. W okolicy wsi Wrzosy, Dębno oraz Krzydlina Mała znajdują się stawy hodowlane (ok. 200 ha), będące ważnym miejscem lęgowym dla ptaków wodno-błotnych.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Występowanie dobrze zachowanych, cennych fitocenoz wilgotnych lasów i łąk. Obszar ważny dla zachowania bioróżnorodności związanej z mozaiką siedlisk leśnych i łąkowych; w sumie stwierdzono tu występowanie 7 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 10 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy. Szczególnie bogata fauna bezkręgowców (m.in. 4 gatunki motyli z Załącznika II, w tym znana z niewielu stanowisk w Polsce przeplatka maturna Euphydryas maturna).

SOO „Łęgi Odrzańskie”
Kod: PLH020018
Powierzchnia: 20223 ha
Opis obszaru:
Obszar stanowi fragment doliny Odry o długości 101 km, od Brzegu Dolnego do Głogowa (od km 290 do km 385 szlaku żeglugowego rzeki Odry), w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki, wraz z ujściowym odcinkiem doliny Baryczy. Obszar obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie poza jego obrębem. Duża część terenu jest regularnie zalewana. Obszar porośnięty jest lasami, głównie łęgami jesionowymi i wiązowymi, rozwijającymi się na glebach aluwialnych. Przeważają dobrze zachowane płaty siedlisk, częste są starodrzewia ponad 100-letnie, z licznymi drzewami pomnikowymi. Lasy są intensywnie eksploatowane. Liczne, pozostałe po dawnym korycie Odry starorzecza, są w różnych fazach zarastania. Można tu obserwować kolejne stadia sukcesyjne zbiorowisk związanych z dynamicznym układem doliny rzecznej, w tym także zbiorowisk szuwarowych, związanych ze starorzeczami. W dolinie znajdują się też duże kompleksy wilgotnych łąk. Najbardziej na południe wysunięta część obszaru tworzą tzw. Zielone Łąki koło Miękini. Jest to rozległy kompleks wilgotnych i świeżych łąk, częściowo użytkowanych kośnie, oraz olsów i łęgów olchowych.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Ostoja ptasia o randze europejskiej (IBA PLB089). Występuje tu co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, w tym 7 gatunków osiągających liczebność kwalifikującą ostoję (tzw. gatunki kwalifikujące: bielik, dzięcioł średni, dzięcioł zielonosiwy, kania czarna, kania ruda, łabędź krzykliwy, muchołówka białoszyja) oraz 18 pozostałych gatunków (bocian biały, bocian czarny, bąk, bączek, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, dzięcioł czarny, gąsiorek, kropiatka, jarzębatka, lelek, lerka, muchołówka mała, ortolan, trzmielojad, zielonka, zimorodek, żuraw). Łącznie w granicach ostoi gnieździ się ponad 100 gatunków ptaków. Obszar odznacza się dużym bogactwem rzadkich i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla dużej rzeki nizinnej (11 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym oba typy bardzo dobrze zachowanych lasów łęgowych, zajmujących tu znaczną powierzchnię). Cennym elementem przyrody obszaru są łąki z takimi interesującymi gatunkami jak: goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, kosaciec syberyjski Iris sibirica czy czosnek kątowaty Allium angulosum. Na terenie ostoi stwierdzono obecność 22 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; ważne jest przede wszystkim występowanie kilku rzadkich gatunków bezkręgowców (motyli, chrząszczy i ważek) oraz rzadkich gatunków ryb (m.in. kiełbia białopłetwego i bolenia). Na uwagę zasługuje cenne zimowisko nietoperzy w podziemiach dawnego klasztoru w Lubiążu - jedno z największych stanowisk mopka na terenie południowo-zachodniej Polski. Bardzo bogata jest flora ostoi z licznymi gatunkami prawnie chronionymi oraz gatunkami rzadkimi i zagrożonymi, tak w skali całej Polski, jak i lokalnie (m.in. liczne są storczykowate. W rezerwacie Odrzysko występuje obfita populacja salwinii pływającej Salvinia natans i kotewki orzecha wodnego Trapa natans. Teren Zielonych Łąk, znajdujących się na południe od głównego kompleksu Łęgów, zajęty jest w 30% przez siedliska przyrodnicze ujęte w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, ze szczególnie dobrze wykształconymi lasami łęgowymi (Fraxino-Alnetum) oraz dużym obszarem olsów, częściowo chronionych w rezerwacie "Zabór" na powierzchni ponad 35 ha. Część z nich odznacza się wysokim stopniem naturalności oraz wysoką bioróżnorodnością. Stwierdzono tu ponadto występowanie lasów grądowych oraz łąk świeżych i zmiennowilgotnych. Obszar spełnia rolę bardzo ważnego korytarza ekologicznego (m.in. w ramach krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska (Liro 1998): południowa część obszaru stanowi międzynarodowy obszar węzłowy "17M - Dolina Środkowej Odry", a północna - międzynarodowy korytarz ekologiczny "18m - Głogowski Odry").


UŻYTKI EKOLOGICZNE:

„Dolina Juszki”
Data utworzenia: 11.06.1999
Powierzchnia: 145,5 ha
Rodzaj użytku ekologicznego:
Zachowanie kompleksu wilgotnych łąk i zbiorowisk szuwarowych za stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz terenów lęgowych i żerowisk rzadkich w skali kraju przedstawicieli ornitofauny, ze szczególnym uwzględnieniem jednej z największych w województwie dolnośląskim populacji lęgowej derkacza Crex crex.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
1). Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Dolnośląskiego z 01 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenie indywidualnej formy ochrony przyrody (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 14  z dnia 11.06.1999 r. poz. 651)
2). Rozporządzenie Nr 47 Wojewody Dolnośląskiego z 22 sierpnia 2002 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne i zespół przyrodniczo-krajobrazowy (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 185 z dnia 02.09.2002 r. poz. 2615)

POMNIKI PRZYRODY:


Nazwa: dąb szypułkowy o pierśnicy 444 cm
Data utworzenia: -
Opis: Decyzja 84/64 z dnia 10 kwietnia 1964 r. (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu Nr 3 z dnia 20.05.1966 r.)


Nazwa: dąb szypułkowy o pierśnicy 477 cm
Data utworzenia: -
Opis: Uchwała nr LV1/399/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 05 listopada 2010 r.


Nazwa: sosna pospolita „Matka" o pierśnicy 292 cm
Data utworzenia: -
Opis: Uchwała nr LV1/399/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 05 listopada 2010 r.