W roku 2014 z inicjatywy DZPK posadowiono w rejonie Parku 8 tablic informacyjno-edukacyjnych, przybliżających miejsca i obiekty szczególnie interesujące pod względem przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym. Są one rozmieszczone przeważnie przy szlakach turystycznych, drogach czy parkingach leśnych. Opisy tekstowe na planszach wzbogacają barwne ilustracje w postaci różnego rodzaju fotografii, rycin i poglądowych schematów. Jedne z najcenniejszych walorów przyrody ożywionej Parku opisują tablice zlokalizowane na skraju rezerwatu przyrody „Uroczysko Wrzosy” (kompleksy bagiennych olsów i łęgów) oraz przy Boraszyńskich Oczkach (rzadka roślinność wodna, fauna ziemnowodna). Kolejna z tablic, umieszczona na parkingu leśnym pod Wodnicą, dotyczy nietoperzy – ich specyficznej budowy, trybu życia, wyjątkowych przystosowań. Współczesne procesy renaturalizacyjne zachodzące dynamicznie w obrębie Parku omówiono na przykładzie zarastającej żwirowni pod Krzydliną Małą, a także półnaturalnego odcinka koryta Jezierzycy między Kretowicami a Orzeszkowem. Do najciekawszych obiektów abiotycznych, ożywiających równinny krajobraz Parku, należą utrwalone łańcuchy wydmowe - świetnie wyeksponowane na obszarze rozległych zrębów leśnych koło Wrzosów. Z kolei nieprzeciętne wartości kulturowe stanowią oś tematyczną tablic umiejscowionych przy dawnym grodzisku w Kretowicach oraz w obrębie zespołu sakralnego w Krzydlinie Małej (tuż za granicą Parku). Treść zasadniczą każdej z plansz uzupełnia mapa topograficzna terenu oraz syntetyczny opis najważniejszych walorów Parku i jego najbliższego otoczenia.

 

„Krzydlina Mała”

„Łęgi i olsy w rezerwacie Uroczysko Wrzosy

„Łańcuchy wydmowe”

„Koryto Jezierzycy”

„Grodzisko w Kretowicach”

„Nietoperze”

„Boraszyńskie Oczka”

„Dawna żwirownia”
 

 Mapa rozmieszczenia tablic