REZERWATY PRZYRODY:

Bukowa Kalenica
Rok utworzenia: 1962
Powierzchnia: 27,96 ha
Cel ochrony: fragment pierwotnego lasu bukowego typu kwaśnej buczyny sudeckiej z licznymi gatunkami prawnie chronionymi.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): leśny A: fitocenotyczny, zbiorowisk leśnych B: lasów i borów, lasów górskich i podgórskich
Akt utworzenia: Zarz. MLiPD z dnia 21.04.1962 r. ( MP Nr 44 poz. 208 )


OBSZARY NATURA 2000:
[OSO – Obszar Specjalnej Ochrony (Ptaków), SOO – Specjalny Obszar Ochronny (Siedlisk)]

SOO „Ostoja nietoperzy Gór Sowich”
Kod: PLH020071
Powierzchnia: 21324.9 ha
Opis obszaru:
Obszar obejmuje większość pasma Gór Sowich. Zawiera 16 cennych obiektów - miejsc zimowania nietoperzy w Górach Sowich - głównie stare sztolnie - obiekty: Sokolec, Sztolnia w Bystrzycy Górnej, Jugowice I, II i III, Włodarz, Srebrna Sztolnia koło Walimia, Rzeczka, Soboń, Osówka, Osówka II, Rościszów - budynek komunalny, Sztolnia za Domem Ani, Sztolnia w Podlesiu, Augustyna w Kamionkach, Sztolnia za Chałupą I i (II) w Kamionkach. Obszar obejmuje także siedliska przyrodnicze, m. in. kompleks cennych łąk Glinno-Zagórze i wyspowe stanowisko boru górnoreglowego na Wielkiej Sowie i rozproszone płaty innych siedlisk – tak wyznaczone granice obejmują również obszar żerowiskowy dla kolonii rozrodczej nietoperzy.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części sieci Natura 2000, obszar uzyskał 82 punkty, co daje podstawy do włączenia go do sieci Natura 2000. Na terenie obszaru stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Kolonia rozrodcza nocka dużego w Rościszowie to jedno z największych znanych letnich zgrupowań tego gatunku w Polsce. Obszar obejmuje również żerowisko nietoperzy. Siedliska przyrodnicze: m. In. cenny kompleks łąk Glinno-Zagórze, wyspowe stanowisko boru górnoreglowego na Wielkiej Sowie, priorytetowe lasy zboczowe.

SOO „Kamionki”
Kod: PLH020005
Powierzchnia: 66,9 ha
Opis obszaru:
Obszar obejmuje tereny leżące w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Kamionka, na zachód od zabudowań. Są to północne stoki Gór Sowich. Znajdują się tu odsłonięcia skał serpentynitowych, przyjmujące postać niewielkich ścianek skalnych. W części są zarośnięte lasem. Otoczenie stanowi kompleks łąk ekstensywnie użytkowanych.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Jedno z kilku najbogatszych stanowisk zanokcicy serpentynowej Asplenium adulterinum w Polsce. Występuje tu od 7-20% jej populacji polskiej. Ponadto około 30% polskiej populacji Asplenium adiantum-nigrum oraz niewielka populacja A. cuneifolium. Jest to jedno z niewielu jej stanowisk poza Masywem Ślęży. Dla zachowania wymienionych gatunków obszar ten ma znaczenie kluczowe i to pomimo braku innych wartości przyrodniczych.

UŻYTKI EKOLOGICZNE:

-

POMNIKI PRZYRODY:

-

W bezpośrednim sąsiedztwie Parku:

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Góry Bardzkie i Sowie
Data utworzenia: 1981
Powierzchnia: 22500 ha
Opis: Wartościowe krajobrazowo tereny o różnych ekosystemach, Obszar może pełnić funkcję korytarzy ekologicznych
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
1). Uchwała Nr 35/81 WRN w Wałbrzychu z dnia 28 października 1981 r. w sprawie utworzenia na terenie województwa Wałbrzyskiego PK i OChK (Dz. Urz. WRN Nr 5 z dnia 09.10.1981 r. poz. 46)                                                               
2). Rozporządzenie Nr 18/98 Województwa Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie OChK województwa Wałbrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Wałbrz. Nr 34 z dnia 31.12.1998 r. poz. 259)                                                           
3). Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Góry Bardzkie i Sowie" (Dz. Urz. Woj. Dol.  Nr 317 z dnia 10.12.2008 r. poz. 3924)
Opis granic: W załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Nr 25 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Góry Bardzkie i Sowie" (Dz. Urz. Woj. Dol.  Nr 317 z dnia 10.12.2008 r. poz. 3924)