PORTAL MAPOWY DZPK  udostępnia bogaty zbiór informacji przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych, związanych z obszarami chronionymi Dolnego Śląska.

Docelowo będzie tu prezentowany kompleksowy zasób danych – w szczególności danych przestrzennych – dotyczących ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego najcenniejszych zakątków regionu. Kolejne interaktywne mapy obejmują m.in.: zasięgi form ochrony przyrody, rozmieszczenie rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, inwentaryzacje cennych siedlisk przyrodniczych oraz obiektów przyrody nieożywionej, a także walory krajobrazowe, dziedzictwo kulturowe, infrastrukturę turystyczno-edukacyjną czy miejsca zaplanowanych działań ochronnych. Funkcja identyfikacji daje dostęp do szerszej informacji o obiektach, a wyszukiwarka tematyczna umożliwia sprawne odnalezienie żądanej informacji w odniesieniu do wybranego z mapy zasięgu przestrzennego.
Portal integruje dane przestrzenne pochodzące z wielu źródeł. Jego trzon stanowi baza danych DZPK zbudowana wg ujednoliconego standardu gromadzenia danych GIS - ma to sprzyjać sprawnej aktualizacji oraz wymianie informacji przestrzennych z pozostałymi jednostkami branżowymi (np. GDOŚ, RDOŚ-e czy inne zespoły parków krajobrazowych). Umożliwiając równoczesne korzystanie z zasobu danych DZPK wielu użytkownikom, portal pełni zarówno funkcje edukacyjne, jak i typowo informacyjne, ułatwiając np. realizację prac licencjackich i magisterskich, zaplanowanie procesu inwestycyjnego czy terenowych prac badawczych.
Moduły mapowe opracowano w dwóch wersjach: publicznej oraz wewnętrznej (rozszerzonej) - dostępnej po zalogowaniu dla uprawnionych użytkowników. Obecnie na portalu publicznym widnieją głównie dane pochodzące z dokumentacji planów ochrony sześciu parków krajobrazowych: Rudawskiego PK, PK Dol. Jezierzycy, PK Gór Sowich, Ślężańskiego PK, PK Chełmy oraz częściowo PK Doliny Bobru. Ponadto m.in. efekty kompleksowej inwentaryzacji infrastruktury turystyczno-edukacyjnej DZPK wszystkich naszych Parków. Portal wewnętrzny obejmuje dodatkowo niektóre dane wrażliwe, a także materiały archiwalne czy robocze, wykorzystywane w codziennych pracach zespołu DZPK oraz usprawniające komunikację między oddziałami. W miarę pozyskiwania nowych danych cały zasób będzie sukcesywnie uzupełniany i aktualizowany.

   Instrukcja użytkownika w pdf

Uwagi techniczne:


1. Aktualnie portal nie współpracuje z przeglądarką Opera i urządzeniami mobilnymi.
Zalecana rozdzielczość ekranu > min. 1280x1024 px.