1. STAWY KARPNICKIE – kompleks stawów rybnych otoczony mozaiką siedlisk łąkowych  i leśnych, zaliczany do obszarów Natura 2000, co podkreśla zróżnicowane bogactwo flory i fauny. Położony jest przy drodze z Jeleniej Góry do Karpnik. Po obu stronach drogi występuje roślinność charakterystyczna dla terenów wodnych, podmokłych i bagiennych. Stawy Karpnickie są ważnym siedliskiem dla zachowania namuliskowych gatunków roślin. Obszar ten jest również jedynym potwierdzonym miejscem występowania pachnicy dębowej Osmoderma eremita na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Środowisko wodne jest dobrym miejscem bytowania i żerowania licznych gatunków ptaków wodno-błotnych. Spotkać tu można m.in. czaple, łabędzie nieme, czernice czy perkozy dwuczube. Występuje tu stabilna populacja 4 gatunków kręgowców z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej – dzieżby gąsiorek (Lanius collurio), zimorodka (Alcedo atthis), trzmielojada (Pernis apivorus) i bobra (Castor fiber). Na łąkach wokół stawów może zaobserwować cenne gatunki motyli – modraszka telejusa (Phengaris telejus) i modraszka nausitousa (Phengaris nausithous). Na obszarze tym żerują także nietoperze, w tym nocki duże Myotis myotis. Miłośnicy przyrody znajdują tutaj wspaniałe miejsce do obserwacji flory i fauny związanej z środowiskiem wodnym oraz podziwiania pięknych krajobrazów Wzgórz Karpnickich i Karkonoszy.

2. DOLINA JANÓWKI - północno-środkowa krawędź Rudaw Janowickich, niedaleko Janowic Wielkich. Zbudowana ze skał pochodzenia metamorficznych, której rzeźba jest wynikiem ruchów tektonicznych związanych z powstawaniem Sudetów. Największy wpływ na rzeźbę tego miejsca miało zlodowacenie bałtyckie, a późniejsza erozja doprowadziła do powstania obniżenia w kształcie wąwozu tworząc dolinę. Dolina Janówki porośnięta jest  dolnoreglowym lasem świerkowym z domieszką buka. Ciekawymi elementami budowy geologicznej tego terenu, wartymi zobaczenia, są formacje skalne m.in. Krowiarki, Skalny Most, Piec, Malinowa. Skałki tworzą romantyczne urwiska, wśród których na długości około 2,5 km wije się potok Janówka. To również miejsce związane z bogatą historią regionu, znajdują się tutaj ruiny średniowiecznej warowni – Zamku Bolczów, będącego przykładem rozbudowanego zamku wyżynnego. Położony jest na granitowym wzniesieniu - 561 m n.p.m.
Innym ciekawym zgrupowaniem skalnym na szlaku turystycznym Doliny Janówki są  „Starościńskimi Skałami”. To malownicza grupa okazałych skałek o wysokości ponad 20 m. zbudowana z granitu karkonoskiego, z żyłami aplitów tworząca niewielkie skalne miasteczko w miniaturze, pełne uroczych okien, półek, fantazyjnych szczelin, filarów, iglic i skał z kociołkami wietrzeniowymi. Formy skalne powstały w wyniku erozji i denudacji, które to procesy wypreparowały w granicie fantastyczne kształty, pozwalające na prześledzenie procesów geologicznych. Wokół skał rośnie las świerkowy regla dolnego z domieszką  gatunków drzew liściastych.

3. KOLOROWE JEZIORKA – to nazwa trzech jeziorek, które od koloru wody nazywane są: Purpurowe Jeziorko, Błękitne Jeziorko i Zielony Stawek. Położone są wzdłuż zielonego szlaku prowadzącego od Wieściszowic, przez masyw Wielkiej Kopy (871 m), do Rędzin. Niesamowite zabarwienie wody jeziorek stwarza bajkowy nastrój. Kolor wód jest związany z występowaniem różnych związków chemicznych (pirytu, chalkopirytu, miedzi, gleny czy limonitu) Wszystko to zawdzięczamy górnictwu, a ściślej łupkom pirytonośnym, których obecność przyczyniła się do rozwoju 3 kopalni na przełomie XVIII – XIX wieku. Dzięki temu możemy podziwiać dziś ten piękny zakątek, który po zaprzestaniu prac wydobywczych „przejęła” z powrotem przyroda. Wzdłuż całej trasy prowadzącej przez tereny leśne można obserwować wyrastające na stromych, piaszczystych zboczach świerki (Picea abies) i sosny (Pinus sp.) Niejednokrotnie podczas wędrówek można usłyszeć pierwiosnki (Phylloscopus collybita), zięby (Fringilla coelebs) czy robiące wiele hałasu sikory oraz zobaczyć bytujące na tym terenie sarny (Capreolus capreolus), jelenie szlachetne (Cervus elaphus) i dziki (Sus strofa). Będąc w okolicy Jeziorka Błękitnego możemy natrafić na „wąwóz” z dwiema sztolniami, które najprawdopodobniej służyły do określania rentowności ewentualnego wydobycia surowca metodą odkrywkową. Dodatkowo opustoszałe sztolnie są doskonałym miejscem zimowania nietoperzy. W roku 2011 w plebiscycie „Gazety Wyborczej” Kolorowe Jeziorka zostały uznane za jeden z 7 cudów Polski.

4. ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE W BUKOWCU – miejsce owiane długą historią związaną z rozwojem regionu jeleniogórskiego i koncepcją zagospodarowania terenów przez Fridricha Wilhelma von Redena. Ówczesny park przypałacowy w Bukowcu zainspirowany był ideą życia w zgodzie z naturą zarówno pod kątem wykorzystania ukształtowania terenu, jak i licznych zabudowań spełniających rożne funkcje. Aktualnie, wokół dobrze zachowanego pałacu w Bukowcu, trwają prace rekonstrukcyjne z inicjatywy Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej polegające na odtworzeniu dawnych uroków tego terenu. Wśród najważniejszy zabytków znajdują się Ruiny Opactwa, Herbaciarnia czy Dom Ogrodnika. Przechadzając się po terenie założenia pałacowo-parkowego można podziwiać wiekowe dęby, lipy i buki oraz obserwować liczne gatunki ptactwa wodnego bytujące na stawach w Bukowcu. Z wieży widokowej niedaleko pałacu można podziwiać piękna panoramę na Śnieżkę.

5. GÓRY SOKOLE - to charakterystycznie wypiętrzony masyw górski w zachodniej części Kotliny Jeleniogórskiej, z którym nieodzownie związany jest krajobraz Rudaw Janowickich.  Zbudowane są one z granitu karkonoskiego i składają się z kilku wierzchołków: Krzyżna Góra (654 m n.p.m.), Sokolik Duży (623 m n.p.m.), Browarówka (510 m n.p.m.), Rudzik (500 m n.p.m.), Łysej (490 m n.p.m.) oraz Buczak (456 m n.p.m.). Najczęściej wybierane wejście na najwyższy punkt widokowy Gór Sokolich rozpoczyna się od Przełęczy Karpnickiej szlakiem zielonym i niebieskim. Po drodze mijamy kilka ciekawych miejsc o długiej i bogatej historii - schronisko Szwajcarka, Hucyskie Skały czy pozostałości zamku Sokolec. Najwyższy wzniesienie Gór Sokolich mieści na szczycie 7-metrowy krzyż, który w roku 1830 ufundowała księżna Maria Anna von Hessen-Homburg dla upamiętnienia urodzin jej męża Wilhelma von Hohenzollerna. Krzyż został odlany w hucie gliwickiej i poświęcony 28 maja 1832 roku. Dawniej widniał na nim napis (w języku niemieckim) o następującej treści: „Krzyża błogosławieństwo dla Wilhelma, jego potomnych i całej doliny”. Ze szczytu rozpościera się piękna panorama Karkonoszy oraz terenu Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Drugim wspaniałym punktem widokowym znajdującym się w pobliżu jest szczyt Sokolika Dużego. W Górach Sokolich wyznaczone są liczne trasy piesze i rowerowe, a wierzchołki tych gór są miejscem treningów wspinaczkowych.- kompleks Góry Sokole (skałki i grupy skalne, tereny leśne),
- "Kolorowe Jeziorka" w Wieściszowicach,
- przełom Bobru pomiędzy Ciechanowicami a Janowicami Wielkimi,
- przełom Bobru pomiędzy Trzcińskiem a Wojanowem-Bobrowem,
- dolina Janówki koło Janowic Wielkich,
- góra Skalnik wraz z gołoborzem,
- Starościńskie Skały (skałki i grupy skalne na Janowickim Grzbiecie),
- zabytkowe założenia parkowe przy pałacach w: Bukowcu, Mysłakowicach, Łomnicy, Karpnikach i Wojanowie.