REZERWATY PRZYRODY:

Góra Ślęża
Rok utworzenia: 1954
Powierzchnia: 161,56  ha
Cel ochrony: szczyt góry wraz z przyległymi zboczami, z gołoborzem gabrowym (skałą pochodzenia magmowego), porośnięty lasem mieszanym ze stanowiskami roślinności reliktowej
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): leśny ( krajobrazowy) A: fitocenotyczny, zbiorowisk leśnych B: lasów i borów, lasów mieszanych górskich i podgórskich
Akt utworzenia: 1. Zarz. MLiPD z dnia 15.02.1954 r. ( MP Nr A- 22 poz. 231 ), 2. Rozp.Woj. Dol. z dn. 06.11.2003 r. ( Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 211 poz.3010 )

Góra Radunia
Rok utworzenia: 1958
Powierzchnia: 44,26  ha
Cel ochrony: obszar lasu na wzgórzu zbudowany ze skał wulkanicznych, ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin i interesującymi zbiorowiskami kserotermicznymi
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): florystyczny Typ mieszany Podtyp mozaika ekosystemów
Akt utworzenia: 1. Zarz. MLiPD z dnia 20.03.1958 r. ( MP Nr 32 poz. 185 ), 2. Zarz. MLiPD z dnia 25.08.1964 r. ( MP Nr 65 poz. 305 ), 3. Zarz. RDOŚ we Wro. Nr 2 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Góra Radunia” ( Dz. U. Woj. Dol. z dnia 7 lutego 2011 r. Nr 28 poz. 346)

Łąka Sulistrowicka
Rok utworzenia: 1958
Powierzchnia: 26,44  ha
Cel ochrony: zbiorowisko roślinności łąkowej z rzadkimi gatunkami roślin
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): florystyczny
Akt utworzenia: 1. Zarz. MLiPD z dnia 20.03.1958 r.( MP Nr 32 poz. 184 ), 2. Zarz. RDOŚ we Wro. Nr 7 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łąka Sulistrowicka” (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 7 lutego 2011 r. Nr 28 poz. 351)


OBSZARY NATURA 2000:
[OSO – Obszar Specjalnej Ochrony (Ptaków), SOO – Specjalny Obszar Ochronny (Siedlisk)]

SOO „Masyw Ślęży”
Kod: PLH020040
Powierzchnia: 5059.3 ha
Opis obszaru:
Masyw Ślęży i przylegające wzgórza mają urozmaiconą budowę geologiczną. Występują tam: gabra, amfibolity, gnesjy, granity i serpentynity. Gleby należą do inicjalnych, brunatnych i bielicowych. Tutejsze lasy to żyzna i kwaśna buczyna, acydofilne i ciepłolubne dąbrowy oraz fragmenty łęgów i lasów stokowych rozrzucone wśród gospodarstw. Na serpentynitach Góry Raduni wykształciła się unikatowa roślinność. Dużą część ostoi zajmują łąki, miejscami zarastające w wyniku naturalnych procesów sukcesji i pola uprawne. Obszar obejmuje również Kamienny Grzbiet.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Obszar ważny dla ochrony bioróżnorodności. Stwierdzono tu 11 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 7 gatunków z Załącznika II. Unikatowa roślinność naskalna, duże populacje rzadkich gatunków roślin naczyniowych, oraz jedyne, potwierdzone ostatnio w Polsce stanowisko mieczyka błotnego Gladiolus palustris. Bogata i bardzo dobrze zbadana fauna bezkręgowców, a zwłaszcza pająków, chrząszczy i motyli. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin niższych o charakterze epiksylicznym i epilitycznym. Na szczególną uwagę zasługują cenne miejsca zimowania nietoperzy w sztolniach dawnej kopalni chromitów "Tąpadła" w górze Czernica oraz podziemi nieczynnego browaru w Sobótce Górce. Są one ważnymi zimowiskami wielu zagrożonych gatunków, w tym nocka dużego Myotis myotis, nocka Bechsteina Myotis bechsteinii i mopka Barbastella barbastellus. Jest to również bardzo cenne miejsce ze względów kulturowych. Zachowały się tu zabytki archeologiczne: kręgi kamienne otaczające dawne miejsce kultu bóstwa słonecznego, wczesnośredniowieczne kurhany; na Górze Ślęży zespół rzeźb i kręgów kultowych z okresu kultury łużyckiej.

SOO „Wzgórza Kiełczyńskie”
Kod: PLH020021
Powierzchnia: 403.6 ha
Opis obszaru:
Obszar obejmuje Pasmo Wzgórz Kiełczyńskich, położone na Przedgórzu Sudeckim, na zachód od Masywu Ślęży, z wychodniami serpentynitów. Teren jest w znacznej części porośnięty lasem.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Jedno z kilku najbogatszych stanowisk zanokcicy serpentynowej Asplenium adulterinum w Polsce, występującej w szczelinach skał serpentynitowych (siedlisko 8220).

SOO „Kiełczyn”
Kod: PLH020099
Powierzchnia: 2.8 ha
Opis obszaru:
Strych kościoła p.w. Narodzenia NMP w Kiełczynie, gdzie występuje kolonia rozrodcza nocka dużego.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Jest to jedna z ważniejszych w Polsce południowo-zachodniej, znana kolonia rozrodcza nocka dużego. Obszar osiąga 10 punktów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000.


ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE:

„Skalna”
Data utworzenia: 1994
Powierzchnia: 32,87
Opis: Grupa skał - unikalne walory geologiczne, przyrodnicze i krajobrazowe; ciąg malowniczych, dobrze odsłoniętych ciemnych, gabrowych skałek usytuowanych w lesie
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
1). Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Wrocławskiego z dnia 5 lutego 1994 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnych form ochrony przyrody (Dz. Urz. Woj. Wro. Nr 2 z dnia 18.03.1994 r. poz. 12 )
2). Rozporządzenie Nr 47 Wojewody Dolnośląskiego z dnia  22 sierpnia 2002 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne i zespół przyrodniczo-krajobrazowy (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 185 z dnia 02.09.2002 r. poz. 2615 )


UŻYTKI EKOLOGICZNE:

Nazwa: Paprocie serpentynitowe w Masywie Ślęży
Data utworzenia: 2003

Stanowisko nr … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Powierzchnia [ha] 0,1 0,26 0,22 0,3 0,2 0,58 0,7 0,2 0,66 0,15Opis: Stanowiska rzadkich gatunków roślin - paproci serpentynitowych z przyległymi zbiorowiskami roślinnymi, w tym ze zbiorowiskami ciepłolubnymi
Akt utworzenia: Rozporządzenie Woj. Dol. z 12.12.2003 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 236, poz.3828 z  17.12.2003 r.)POMNIKI PRZYRODY:

1.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 06.10.1980
Opis: Pień zdrowy od strony północnej na wys. 2-3 m wypróchenienie kominowe w miejscu wyłamanago konara, oznakowany, korona na wys. 4m silnie rozgałęziona, posusz gruby i drobny do 10%.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 22/80 Urzędu Województwa Wrocławskiego dnia 06 października 1980 r.

2.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 28.08.1980
Opis: Pień zdrowy na wys. 5-6m wypróchenienie kominowe po wyłamanym konarze, na szyi korzeniowej uszkodzenie mechaniczne zabliźnione, oznakowany, korona na wys. 6 m z rozwidleniem konarów, posusz gruby i drobny do 15%.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rejestr Nr 232 Decyzja 7/80 Urzędu Województwa Wrocławskiego dnia 28 sierpnia 1980 r.

3.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 06.04.1980
Opis: Pień zdrowy ze śladami po przeprowadzonych zabiegach konserwacyjnych w dobrej kondycji, oznakowany, korona na wys. 12 m ze zdjętym posuszem.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rejestr Nr 232 Decyzja 20/80 Urzędu Województwa Wrocławskiego dnia 06 kwietnia 1980 r.

4.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 29.12.1995
Opis: Rośnie na terenie lasów państwowych Nadleśnictwo Miękinia oddz. 242.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/81/95 Rady Gminy Łagiewniki  z dnia 29.12.1995r.

5.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 29.12.1995
Opis: Rośnie w narożniku placu Kościelnego.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/81/95 Rady Gminy Łagiewniki  z dnia 29.12.1995r.

6.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 29.12.1995
Opis: Rośnie na terenie zabytkowego parku.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/81/95 Rady Gminy Łagiewniki  z dnia 29.12.1995r.

7.
Nazwa: Jesion wyniosły Fraxinus excelsior
Data utworzenia: 29.12.1995
Opis: Rośnie na terenie zabytkowego parku. Jedna odnoga złamana w wyniku silnej wichury.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/81/95 Rady Gminy Łagiewniki  z dnia 29.12.1995r.

8.
Nazwa: Żywotnik zachodni Thuja occidentalis
Data utworzenia: 29.12.1995
Opis: Rośnie na terenie zabytkowego parku.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/81/95 Rady Gminy Łagiewniki  z dnia 29.12.1995r.

9.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 29.12.1995
Opis: Rośnie przed bramą wjazdową do parku.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/81/95 Rady Gminy Łagiewniki  z dnia 29.12.1995r.

10.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 29.12.1995
Opis: Rośnie w obrębie zabudowań.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/81/95 Rady Gminy Łagiewniki  z dnia 29.12.1995r.

11.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 08.08.2008
Opis: Rośnie w obrębie zabudowań. Wiek ok. 240 lat, forma dwupniowa.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)

12.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 08.08.2008
Opis: Rośnie przy skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej – droga gminna. Wiek ok. 210 lat.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)

13.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 08.08.2008
Opis: Rośnie w obrębie zabudowań. Stan zdrowotny średni.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494).

14.
Nazwa: Lipa drobnolistna Tilia cordata
Data utworzenia: 08.08.2008
Opis: Rośnie w obrębie zabudowań. Stan zdrowotny dobry.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494).

15.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie przy stacji PKP (I).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

16.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie przy stacji PKP (II).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

17.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie na cmentarzu w Sobótce. (do zniesienia ochrony).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.
 
18.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie przy ul. Zamkowej (I).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

19.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie przy ul. Zamkowej (II).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

20.
Nazwa: Cyprysik nutkajski Chamaecyparis nootkatensis
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie przy ul. Zamkowej.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

21.
Nazwa: Miłorząb dwuklapowy Gingko biloba
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie przy ul. Zamkowej.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

22.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie na prywatnej posesji.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

23.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie przy przedszkolu (I).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

24.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie przy przedszkolu (II).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

25.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie przy przedszkolu (III).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

26.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Sobótka-Górka, mostek przy szosie (I).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

27.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Sobótka-Górka, mostek przy szosie (II).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

28.
Nazwa: Klon Szwedlera Acer Schwedlerii
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie na prywatnej posesji (I).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

29.
Nazwa: Klon Szwedlera Acer Schwedlerii
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie na prywatnej posesji (II).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

30.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie na skarpie Potoku Sulistrowickiego.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

31.
Nazwa: Żywotnik zachodni Thuja occidentalis
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie w Kunowie w parku zabytkowym w pobliżu murowanego wazonu (I).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

32.
Nazwa: Żywotnik zachodni Thuja occidentalis
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie w Kunowie w parku zabytkowym w pobliżu murowanego wazonu (II).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

33.
Nazwa: Cis pospolity Taxus baccata
Data utworzenia: 19.07.1995
Opis: Rośnie w Nasławicach obok ruin kościoła ewangelickiego.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała Nr XIII/86/95 z dnia 19 lipca 1995 r.

34.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 15.03.1978
Opis: Rośnie na końcu parku w części pół.-wsch.15 m od drogi betonowej. (do zniesienia ochrony).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 27/78 z dnia 15 marca 1978 r.

35.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur – grupa 4 drzew
Data utworzenia: 15.03.1978
Opis: Rośnie w drzewostanie oddziału 149 na południe od wsi, w pobliżu dawnego grobowca, grupa dębów w odległości 15 m.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 37/78 z dnia 28 października 1978 r. zmiana w części OŚ.V/6130/59/95 z dnia 08.09.1995r.

36.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 15.03.1978
Opis: Rośnie na końcu parku w części pół.-wsch.15 m od drogi betonowej.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 27/78 z dnia 15 marca 1978 r.

37.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 28.10.1978
Opis: Przed mostem Czarnej Wody do wjazdu do wisi od strony Sobótki, po lewej stronie drogi ca 70 m od mostu. (do zniesienia ochrony).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 36/78 z dnia 28 października 1978 r.

38.
Nazwa: Buk zwyczajny Fagus silvatica
Data utworzenia: 04.02.1978
Opis: Rośnie w parku w odległości 20 m od budynku szkoły.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 5/78 z dnia 4 lutego 1978 r.

39.
Nazwa: Lipa drobnolistna Tilia cordata – grupa 2 drzew
Data utworzenia: 04.02.1978
Opis: Rośnie przy bramie wjazdowej do parku ok. 5 m.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 4/78 z dnia 4 lutego 1978 r.

40.
Nazwa: Lipa drobnolistna Tilia cordata
Data utworzenia: 03.02.1978
Opis: Rośnie w parku przed budynkiem szkoły ok. 12 m.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 3/78 z dnia 3 lutego 1978 r.

41.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 19.04.1974
Opis: Rośnie przy drodze z Sobótki do Sulistrowic, 40 m za skrzyżowaniem drogi do Sulistrowic.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 15/74 z dnia 19 kwietnia 1974 r.

42.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 28.04.1978
Opis: Rośnie przy ul. Browarnianej, 40 m od drogi do browaru i 3 m od brzegu stawu od strony SE.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 30/78 z dnia 28 kwietnia 1978 r.

43.
Nazwa: Lipa drobnolistna Tilia cordata
Data utworzenia: 19.04.1974
Opis: Rośnie za skrzyżowaniem dróg naprzeciw budynku nr 16.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 31/78  z dnia 28 kwietnia 1978 r.

44.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 09.02.1978
Opis: Rośnie w zadrzewieniach po lewej stronie rowu melioracyjnego, 60 m od mostka drogi polnej i tą drogą do zabudowań wsi dawnego Zakładu Rolnego.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 10/78 z dnia 9 lutego 1978 r.

45.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 09.02.1978
Opis: Rośnie w zadrzewieniach nad rowem melioracyjnym, po prawej stronie w widłach rowu w części zachodniej wsi.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 11/78  z dnia 9 lutego 1978 r.

46.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur – grupa 2 drzew
Data utworzenia: 10.02.1978
Opis: Rośnie Po prawej stronie drogi do Żerzuszyc, przed mostem na Czarnej Wodzie w odległości 15 m na skraju lasu.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 14/78 z dnia 10 lutego 1978 r.

47.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur – grupa 2 drzew
Data utworzenia: 10.02.1978
Opis: Rośnie na łące w części wschodniej, 900 m od drogi Strachów-Żerzuszyce i mostu na rzece -Czarna Woda i 30 m od wału- przeciwpowodziowego.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 13/78 z dnia 10 lutego 1978 r.

48.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 10.02.1978
Opis: Rośnie na łące, 300 m od szosy na Żerzuszyce i mostu na rzece Czarna Woda i 10 m od wału przeciwpowodziowego.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 15/78  z dnia 10 lutego 1978 r.

49.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 10.02.1978
Opis: Rośnie nad rowem, 8 m od wału Potoku Sulistowickiego i 500 m od ujścia Czarnej Wody.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 12/78 z dnia 10 lutego 1978 r.

50.
Nazwa: Jesion wyniosły Fraxinus excelsior
Data utworzenia: 10.02.1978
Opis: Rośnie przy drodze ze Strachowa do Żerzuszyc, 50 m przed mostem na Czarnej Wodzie.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 17/78 z dnia 10 lutego 1978 r.

51.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 10.02.1978
Opis: Rośnie ok. 800 m od szosy do Żerzuszyc i mostu na Czarnej Wodzie, w kierunku wschodnim na łące, 20 m od wału przeciwpowodziowego i 15 m od ściany lasu.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 16/78 z dnia 10 lutego 1978 r.

52.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: 10.02.1978
Opis: Rośnie ok. 500 m od szosy do Żerzuszyc i mostu na Czarnej Wodzie, w kierunku wschodnim na skraju lasu od strony łąki, 50 m od wału przeciwpowodziowego przy Czarnej Wodzie.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 18/78 z dnia 10 lutego 1978 r.

53.
Nazwa: Krasnorost Hildebrandtia rivularis
Data utworzenia: 28.12.1967
Opis: Rośnie na odcinku 100 m biegu strumienia w oddziale leśnictwa Sobótka.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Decyzja Nr 12/67  z 28 grudnia 1967 r. PWRN we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu Nr 2 poz. 32     z dnia 15.03.1969 r.)

54.
Nazwa: Lipa drobnolistna Tilia cordata
Data utworzenia: 08.08.2008
Opis: Rośnie za remizą strażacką.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)

55.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur grupa 2 drzew
Data utworzenia: 08.08.2008
Opis: Rośnie na brzegu stawu.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494)