Obszar Parku historycznie stanowi część Ziemi Kłodzkiej, od wschodu sąsiadującej z Morawami, a od północy ze Śląskiem. Tereny Parku od średniowiecza po połowę XVIII wieku, wchodziły do Królestwa Czeskiego i Monarchii Habsburgów. Po wojnach śląskich włączone do Prus, a wówczas ustalona granica prusko - austriacka od Złotego Stoku do Pisar, jest obecnie państwową granicą polsko - czeską.
Obecny krajobraz kulturowy - to wynik głównie wielowiekowej działalności rolniczej. Trudne warunki klimatyczne i glebowe powodowały, iż rolnictwo rozwijało się od podnóża doliny wchodząc w warstwy podszczytowe i szczytowe. Równolegle z rozwojem rolnictwa rozwijał się przemysł drzewny i w tym czasie powstało wiele tartaków i młynów wykorzystujących energię wodna. Największa ich ilość przypada na lata międzywojenne. Powstały o­ne w całym dorzeczu Nysy Kłodzkiej i Białej Lądeckiej.
Eksploatacja surowców mineralnych - początki górnictwa sięgają średniowiecza. Już w 1273 roku wydobywano złoto w Złotym Stoku. Rudy żelaza wydobywano w Kletnie już w XII w., równolegle rozwijał się przemysł hutniczy, powstały w Starej Morawie, Stroniu Śląskim i Strachocinie. Do końca XVI wieku w Kletnie prowadzono prace poszukiwawcze. W 1825 r., rozpoznano złoże fluorytu w pobliżu skał Biały Kamień. Eksploatacja fluorytu trwała do 1866 roku. Ponadto w drugiej połowie XVI wieku informacje o odkryciu złóż srebra w Kletnie, Marcinkowie i Janowej Górze wzbudziły duże nadzieje. Z tymi wydarzeniami związane jest powstanie Bolesławowa, w którym to umiejscowiony był Urząd Górniczy. Niestety nadzieje wiązane ze srebrem zakończyły się fiaskiem.
W XIX wieku za sprawą działalności Marianny Orańskiej na krótko wróciło wydobycie w Kletnie rud żelaza, w Strachocinie powstała huta szkła kryształowego (czynna również obecnie). Po I wojnie światowej rozpoczyna się wydobycie marmurów w Kletnie, Janowej Górze i Rogóżce. Po II wojnie światowej w Kletnie krótko wydobywano rudy uranu, a następnie fluorytu. Obecnie w Kletnie nie funkcjonuje żadna kopalnia. Na terenie parku jedyna kopalnia znajduje się w Lutyni, gdzie eksploatuje się jedyne złoża bazaltu.
Obserwuje się zanik funkcji rolniczej w dolinach, a o rozwoju można mówić tylko w turystyce. Dotyczy to lecznictwa uzdrowiskowego w Lądku Zdroju, turystyki krajoznawczej związanej ze zwiedzaniem jaskiń w Kletnie oraz narciarstwa zjazdowego na Czarnej Górze i częściowo w Kamienicy.
W dolinach zachowany jest klasyczny układ wsi łańcuchowych z bogactwem miejsc kultu katolickiego. Sa to: Igliczna (Sanktuarium Marii Śnieżnej) Kalwaria na Cierniaku w Radochowie, kościoły zabytkowe w Nw. Wsi, Bielicach, Starym Gierałtowie, Idzikowie, Konradowie, Lądku Zdroju, Skrzynce, Droszkowie i Orłowcu.