REZERWATY PRZYRODY:

Puszcza Śnieżnej Białki
Rok utworzenia: 1963
Powierzchnia: 124,68 ha
Cel ochrony: fragment pierwotnego lasu naturalnego o charakterze puszczańskim w piętrze reglowym.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): Leśny A: fitocenotyczny, zbiorowisk leśnych B: lasów i borów, lasów mieszanych górskich i podgórskich
Akt utworzenia: Zarz. MLiPD z dnia 10.05.1963 r.( MP Nr 48 poz. 242 )

Nowa Morawa
Rok utworzenia: 1971
Powierzchnia: 22,16 ha
Cel ochrony: stanowisko cennej odmiany świerka rasy rodzimej.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): leśny A: florystyczny, krzewów i drzew B: lasów i borów, lasów mieszanych górskich i podgórskich
Akt utworzenia: Zarz. MLiPD z dnia 13.10.1971 r.( MP Nr 53 poz. 346 )

Jaskinia Niedźwiedzia
Rok utworzenia: 1977
Powierzchnia: 89,05 ha
Cel ochrony: unikalna jaskinia z bogatą szatą naciekową i znaleziskami kostnymi zwierząt plejstoceńskich oraz drzewostany z rzadkimi gatunkami runa.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): Przyrody nieożywionej, leśny. A: geologiczny i glebowy, stanowisk paleontologicznych oraz form i procesów tektonicznych i geologicznych; fitocenotyczny, zbiorowisk leśnych. B: podziemny pochodzenia naturalnego; lasów i borów, lasów górskich i podgórskich
Akt utworzenia: Zarz. MLiPD z dnia 21.07.1977 r. ( MP Nr 19 poz.107 )

Śnieżnik Kłodzki
Rok utworzenia: 1965
Powierzchnia: 181,24 ha
Cel ochrony: najwyższe wzniesienie w Sudetach Wschodnich z roślinnością zielną, reprezentującą resztki elementu karpackiego w Sudetach
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): krajobrazowo-florystyczny
Akt utworzenia: Zarz. MLiPD z dnia 20.10.1965 r.( MP Nr 63 poz. 350 )

Wodospad Wilczki
Rok utworzenia: 1958
Powierzchnia: 2,75  ha
Cel ochrony: jeden z najwyższych wodospadów w Sudetach.
Typ (wg głównego przedmiotu ochrony): Krajobrazowy A: krajobrazów ekologicznych, fitocenoz naturalnych i półnaturalnych B: mieszane, mozaika różnych ekosystemów.
Akt utworzenia: Zarz. Nr 6 MLiPD z dnia 16.01.1958 r.( MP Nr 10 poz. 64 )


OBSZARY NATURA 2000:
[OSO – Obszar Specjalnej Ochrony (Ptaków), SOO – Specjalny Obszar Ochronny (Siedlisk)]

SOO „Biała Lądecka”
Kod: PLH020035
Powierzchnia: 73.1 ha
Opis obszaru:
Obszar stanowi odcinek rzeki Białej Lądeckiej od Goszowa (km 33) do ujścia potoku Konradka w Trzebieszowicach (km 16,7). Obejmuje koryto rzeczne na całej długości (ok. 16,3 km) oraz przyległe terasy rzeczne pokryte mozaiką roślinności (ziołorośli, ekstensywnie użytkowanych łąk kośnych i lasów łęgowych).
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG zajmują około 95% powierzchni obszaru. Najważniejszym z nich jest 3260 (podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników), których roślinność jest zdominowana przez włosienicznika pędzelkowatego Batrachium penicillatum, gatunku który ma tu jedno z czterech stanowisk w Polsce. Biała Lądecka stanowi również unikalną, przejściową strefę występowania głowacza białopłetwego Cottus gobio (gatunek z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG) oraz głowacza pręgopłetwego C. poecilopus, których populacje w Białej Lądeckiej należą do najliczniejszych w południowo-zachodniej Polsce. Na całej długości obszaru rozproszone są łęgi wierzbowo-olchowe oraz podgórskie ziołorośla lepiężnikowe.

SOO „Czarne Urwisko koło Lutyni”
Kod: PLH020033
Powierzchnia: 36.1 ha
Opis obszaru:
Obszar usytuowany jest ok. 1,5 km na NEE od Lądka Zdroju, w centralnej części Gór Złotych. Obejmuje południowe stoki bazaltowego wzgórza w górnej części doliny Lutyni (lub Luty; inna nazwa to Wądół). Lasy bukowe i jaworowo-lipowe, a także ekstensywnie użytkowane, podgórskie łąki otaczają naturalne wychodnie bazaltu w najwyższej części wzgórza i pozostałości opuszczonych kamieniołomów w jego dolnej części.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Zidentyfikowano 6 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, które pokrywają w sumie około 70% powierzchni obszaru. Jego najistotniejszą wartością są lasy jaworowo-lipowe (priorytetowy typ siedliska; 9,5 ha), reprezentujące tu podtyp sudecki, spontanicznie regenerujące się, także na opuszczonym pastwisku w południowo-zachodniej części obszaru. Ponadto występują tu żyzne lasy bukowe (ok. 1,5 ha) i kwaśne buczyny na wychodniach bazaltu (ok. 0,5 ha). Znaczną część obszaru pokrywają ekstensywnie użytkowane łąki (ok. 12 ha). Z siedlisk nieleśnych występują ponadto niewielkie płaty ziołorośli i roślinności na urwiskach krzemianowych z Asplenium septentrionale (3 stanowiska). Na obszarze stwierdzono też występowanie 2 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG (Dryocopus martius i Glaucidium passerinum), zagrożonej w Polsce popielicy Glis glis i zagrożonego gatunku porostu Peltigera praetextata (kategoria VU).

SOO „Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika”
Kod: PLH020016
Powierzchnia: 19038.5 ha
Opis obszaru:
W skład ostoi wchodzą dwa masywy górskie we wschodnich Sudetach: Góry Bialskie i Śnieżnik, oddzielone doliną rzeki Białej Lądeckiej. Lasy pokrywają ponad 90% powierzchni ostoi. W masywie Śnieżnika dominują monokultury świerkowe, ale w Górach Bialskich występują duże płaty naturalnych lasów (buczyny w niższych partiach, a w wyższych - bory świerkowe), szczególnie dobrze zachowane na terenach źródliskowych rzeki Biała Lądecka. W dolinie Kleśnicy (Masyw Śnieżnika) w skałach metamorficznych występują duże fragmenty krystalicznych wapieni, w których zachodzą zjawiska krasowe (jaskinie i szczeliny). Przykładem może być Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie z dobrze rozwiniętą szatą naciekową.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Obszar o bardzo niskim stopniu zagospodarowania, co pozwoliło na zachowanie fragmentów lasów o charakterze naturalnym (szczególnie bogato reprezentowane bory górnoreglowe i kwaśne buczyny). Łącznie zidentyfikowano tu 11 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Doskonale zachowana flora leśna oraz flora muraw bliźniczkowych i wysokogórskich, z kresowymi stanowiskami gatunków karpackich. Ważny obszar łącznikowy, na którym przenikają się elementy flory sudeckiej i karpackiej, a dzięki różnorodności geologicznej (wapienie, serpentynity) i dużemu lokalnemu zróżnicowaniu wysokości jest to obszar o bardzo wysokiej różnorodności biologicznej. Stwierdzono tu występowanie 9 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest tu jedno z 7 istniejących w Polsce stanowisk zanokcicy serpentynowej. Na uwagę zasługują cenne miejsca zimowania nietoperzy, jakimi są Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie oraz sztolnie Masywu Śnieżnika. Wyrobiska położone wzdłuż drogi z parkingu pod Jaskinią Niedźwiedzią do Siennej są pozostałością po poszukiwaniach uranu. Obecnie stanowią zimowe schronienia licznych gatunków nietoperzy, w tym podkowca małego, nocka dużego, nocka orzęsionego i mopka.

SOO „Góry Złote”
Kod: PLH020096
Powierzchnia: 7128.9 ha
Opis obszaru:
Obszar obejmuje północno-wschodnią część Gór Złotych, zbudowaną głównie ze skał metamorficznych i wylewnych, porośniętą lasami świerkowymi i bukowo-świerkowymi. Niewielkie powierzchnie zajmują tereny otwarte, zajęte przez łąki, młaki i ziołorośla górskie.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Obszar jest kluczowy dla zachowania bezkręgowców, szczególnie Carabus variolosus (jedno z dwóch stanowisk gatunku w regionie kontynentalnym). Siedliska przyrodnicze grają tu rolę drugoplanową, choć znajdują się tutaj bardzo dobrze zachowane fragmenty młak węglanowych (7230) oraz różnych zbiorowisk leśnych (szczególnie łęgi Carici remotae-Fraxinetum z wieloma gatunkami chronionymi, oraz fragmenty żyznych i kwaśnych buczyn). Łąki zachowane w dolinach potoków, szczególnie koło Orłowca, Lutyni i Wrzosówki są bogate w chronione gatunki roślin naczyniowych. Na obszarze ostoi znajduje się duże zimowisko nietoperzy Jaskinia Radochowska, w której stwierdza się od kilkunastu do kilkudziesięciu nietoperzy (maksymalnie 65 w 1991 r.) z 7 gatunków. Najliczniej zimują tutaj mopki (maksymalnie 53 osobniki) i nocki duże (maksymalnie 15 osobników). Sporadycznie obserwowany jest tutaj nocek Natterera, podkowiec mały i mroczek późny. Przy granicy obszaru znajdują się inne zimowiska nietoperzy: sztolnie kopalni złota w Złotym Stoku (SOO Kopalnie w Złotym Stoku PLH 020007) i grota nad Lądkiem. Obszar Gór Złotych jest szczególnie ważny dla zachowania populacji podkowca małego, nocka orzęsionego, nocka dużego i mopka. Na obrzeżach obszaru znajduje się kilka kolonii rozrodczych nocka dużego, liczących od kilkunastu do ponad 100 osobników, które wykorzystują tereny leśne i łąkowe ostoi jako żerowiska. Znane są pojedyncze kryjówki letnie oraz zimowe podkowca małego i nocka orzęsionego. Jednak ze względu na północną granicę występowania tych gatunków, przebiegającą przez Sudety, Góry Złote są ważnym obszarem dla utrzymania ich populacji.

SOO „Kopalnie w Złotym Stoku”
Kod: PLH020007
Powierzchnia: 170.1 ha
Opis obszaru:
Sztolnie w Złotym Stoku są wyrobiskami po dawnej kopalni złota i arsenu. Jest to zespół kilkunastu obiektów, z których dwa są udostępnione do zwiedzania.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Obszar pokryty jest głównie przez kwaśne buczyny i grądy w wysokim stopniu przekształcone na skutek gospodarki leśnej. Ciepłolubne murawy i zbiorowiska naskalne występują w pobliżu starych sztolni. Ostoja ważna dla zachowania kolonii zimowych 4 gatunków nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 5 innych bardziej pospolitych gatunków. Ogólna liczba zimujących tu nietoperzy to ok. 100-150 osobników.

SOO „Pasmo Krowiarki”
Kod: PLH020019
Powierzchnia: 5423.2 ha
Opis obszaru:
Krowiarki są niewielkim, silnie rozczłonkowanym pasmem górskim w obrębie Masywu Śnieżnika. Niewielkie wzniesienia zbudowane są ze zmetamorfizowanych wapieni, widocznych w postaci naturalnych wychodni skalnych oraz odsłonięć w licznych kamieniołomach. Naturalne lasy, żyzne i bardzo bogate florystycznie, są obecnie porozdzielane na niewielkie kompleksy, izolowane polami i łąkami. W pokryciu terenu dominują lasy, ponadto dużą powierzchnię zajmują pola i łąki. Pozostały teren to czynne kamieniołomy, nieużytki porolne w różnym stadium regeneracji oraz inne siedliska antropogeniczne.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Główną wartością obszaru są zachowane buczyny storczykowe. W sąsiedztwie odsłonięć wapieni, na piarżyskach wapiennych i inicjalnych stadiach gleb rozwinęły się bardzo rzadkie w Polsce murawy kserotermiczne z rzędu Brometalia erecti. Ogółem stwierdzono tu 12 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, pokrywających ok. 50% powierzchni obszaru. Murawy i buczyny nawapienne są siedliskami wielu rzadkich, zagrożonych i prawnie chronionych gatunków roślin. Obszar ten ma szczególne znaczenie regionalne z uwagi na unikalne dla Dolnego Śląska nagromadzenie flory i fauny związanej z siedliskami wapiennymi. Obszar stanowi również ważną ostoję chiropterofauny. Łącznie występuje tu 5 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obszar ma istotne znaczenie dla ochrony obuwika w skali Polski.


STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

Nazwa: Sztolnia nr 18 w Podziemnej Trasie Turystyczno Edukacyjnej w Starej Kopalni Uranu w Kletnie
Data utworzenia: 26.07.2010
Powierzchnia: 200 mb
Opis: Kopalnia uranu położona jest na północnym stoku Żmijowca w Masywie Śnieżnika. Udostępniona do zwiedzania sztolnia nr 18 znajduje się przy drodze łączącej Kletno z Sienną. Stanowi ją wyodrębniony system wyrobisk znajdujący się w północno-wschodniej, najwyżej położonej części kopalni.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Uchwała nr LIII/335/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
 

UŻYTKI EKOLOGICZNE:

 „Hałda storczykowa”
Data utworzenia: 12.12.2003
Powierzchnia: 2,58 ha
Rodzaj użytku ekologicznego:
Hałda storczykowa o powierzchni 2,58 ha, położona na południowo-wschodnim stoku Haniaka (545 m n.p.m.) w Wąwozie Kłodzkim, na wysokości ok. 500 m n.p.m. Posiada stanowisko chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a w tym kilkutysięcznej populacji storczyka męskiego (Orchis mascula).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 236 poz. 3828.


POMNIKI PRZYRODY:


1.
Nazwa: Jodła pospolita Abies alba
Data utworzenia: 1982
Opis: Drzewo o obwodzie 225cm i wysokości 24 m. Położona w północnej części Międzygórza przed budynkiem FWP „Azalia” ul. Sanatoryjna 13.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 253 z dnia 4 grudnia 2006 r. poz. 3768 Nr Dec. 7140/157/82.

2.
Nazwa: Buk pospolity Fagus sylvatica
Data utworzenia: 1982
Opis: Drzewo o obwodzie 357 cm i wysokości 32 m. Położony w środkowej części Międzygórza przed budynkiem FWP „Gigant” ul. Sanatoryjna 5.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 253 z dnia 4 grudnia 2006 r. poz. 3768 Nr Dec. 7140/158/82.


3.
Nazwa: Żywotnik olbrzymi Thuja plicata
Data utworzenia: 1982
Opis: Drzewo o obwodzie 315 cm i wysokości 17 m. Położony w północnej części Międzygórza przed budynkiem dawnego przedszkola ul. Sanatoryjna 10.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 253 z dnia 4 grudnia 2006 r. poz. 3768 Nr Dec. 7140/160/82.


4.
Nazwa: „Skałki pasterskie” – pomnik przyrody nieożywionej
Data utworzenia: -
Opis: Ostaniec z piaskowca kredowego położone 800 m. na północ od miejscowości Idzików.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 253 z dnia 4 grudnia 2006 r. poz. 3768 Nr Dec. 97/64.


5.
Nazwa: Buk pospolity Fagus sylvatica
Data utworzenia: -
Opis: Drzewo znajduje się w „Parku 1000-lecia” (Lądek Zdrój) przy ścieżce parkowej biegnącej wzdłuż wschodniej ściany placu zabaw, w kierunku ulicy Lipowej.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494 ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie pomnika przyrody.


6.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: -
Opis: Drzewo znajduje się na trawniku przy ul. Wolności 3, obok szpitala „Jóżef”.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494 ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie pomnika przyrody.


7.
Nazwa: Buk pospolity Fagus sylvatica
Data utworzenia: -
Opis: Drzewo znajduje się w północno-zachodniej części „Parku 1000-lecia” (Lądek Zdrój) w okolicy ścieżki prowadzącej do ul. Zwycięstwa.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494 ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie pomnika przyrody.


8.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: -
Opis: Drzewo znajduje się w „Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II” (Lądek Zdrój) przy ścieżce prowadzącej od kawiarni „Albrechtshalle” w kierunku fontanny.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494 ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie pomnika przyrody.


9.
Nazwa: Dąb szypułkowy Quercus robur
Data utworzenia: -
Opis: Drzewo znajduje się w „Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II” (Lądek Zdrój) przy ścieżce prowadzącej od kawiarni „Albrechtshalle” w kierunku krytego basenu.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494 ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie pomnika przyrody.


10.
Nazwa: Lipa drobnolistna Tilia cordata
Data utworzenia: -
Opis: Drzewo znajduje się w „Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II” (Lądek Zdrój) przy wyjściu z parku od strony kawiarni „Albrechtshalle” w kierunku ul. Zamkowej i Cienistej.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494 ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie pomnika przyrody.


11.
Nazwa: Cis pospolity Taxus baccata
Data utworzenia: -
Opis: Forma krzewiasta wielodniowa, znajduje się na trawniku pomiędzy chodnikiem, a ul. Strażacką, na wysokości szeregowej zabudowy o funkcji usługowej przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494 ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie pomnika przyrody.


12.
Nazwa: Aleja 23 lip drobnolistnych Tilia cordata
Data utworzenia: -
Opis: Położona w jednym rzędzie drzew spośród 3-rzędowej „Alei Lipowej”, od strony „Parku 1000-lecia” (Lądek Zdrój) wzdłuż chodnika przy ul. Lipowej.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494 ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie pomnika przyrody.


13.
Nazwa: Aleja 28 modrzewi europejskich Larix decidua
Data utworzenia: -
Opis: Aleja składająca się z 4 rzędów drzew o obwodach 83 – 215 cm, znajdująca się na skarpie między ul. Orlą a ul. Cienistą (Lądek Zdrój) w „Parku Centralnym” przy TeatrzeZdrojowym.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494 ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie pomnika przyrody.


14.
Nazwa: Szpaler 25 drzew (różnych gatunków)
Data utworzenia: -
Opis: Szpaler składa się z: Klon jawor (Acer pscudoplatanus) – 12 szt., Jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior) – 11 szt., Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – 1 szt., Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) – 1 szt. (Lądek Zdrój).
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494 ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie pomnika przyrody.


15.
Nazwa: 3 buki pospolite Fagus sylvatica
Data utworzenia: -
Opis: Drzewa znajdują się przy ul. Cienistej, po prawej stronie schodząc schodami od „Kinoteatru” do hotelu „Aleksander”.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494 ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie pomnika przyrody.


16.
Nazwa: Jaskinia Radochowska – pomnik przyrody nieożywionej
Data utworzenia: -
Opis: Położona na południowym zboczu wzniesienia Bzowiec – Góry Złote.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494 ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie pomnika przyrody.


17.
Nazwa: Lipa drobnolistna Tilia cordata
Data utworzenia: -
Opis: Drzewo o obwodzie 312 cm. Goworów.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego: -

18.
Nazwa: Lipa drobnolistna Tilia cordata
Data utworzenia: -
Opis: Drzewo o obwodzie 330 cm i wysokości 25 m, położona przy stadionie klubu sportowego KS „Kryształ” obok ruin kaplicy św. Onufrego – Morawka. Stronie Śląskie.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494.


19.
Nazwa: Buk pospolity f. czerwonolistna Fagus sylvatica `Atropunicea`
Data utworzenia: 12.03.1988
Opis: Drzewo o obwodzie 350 cm i wysokości 16 m, położony przy wejściu do parku miejskiego od ul. 3 Maja (Złoty Stok), przy podmurowanej skarpie z amfiteatrem.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494.


20.
Nazwa: Klon jawor Acer pseudoplatanus
Data utworzenia: 12.03.1988
Opis: Drzewo o obwodzie 350 cm i wysokości 18 m, znajdujący się na Placu Adama Mickiewicza (Złoty Stok) na skwerze.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494.


21.
Nazwa: Klon jawor Acer pseudoplatanus
Data utworzenia: 12.03.1988
Opis: Drzewo o obwodzie 361 cm i wysokości 21 m, znajdujący się przy wejściu do parku miejskiego od ul. 3Maja (Złoty Stok), na trawniku na tyłach budynku.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494.


22.
Nazwa: Klon jawor Acer pseudoplatanus
Data utworzenia: 12.03.1988
Opis: Drzewo o obwodzie 314 cm i wysokości 20 m, znajdujący się za budynkiem mieszkalnym przy ul.   3 Maja 3 (na północ) w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Park miejski w Złotym Stoku.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494.

23.
Nazwa: Klon jawor Acer pseudoplatanus
Data utworzenia: 25.10.2000
Opis: Drzewo o obwodzie 298 cm i wysokości 22 m, znajduje się za budynkiem mieszkalnym przy ul. 3 Maja 3. Park miejski w Złotym Stoku.
Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego:
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19 sierpnia 2008 r. poz. 2494. Uchwała Nr XX/136/2000 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 25.10.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej.